Όροι & προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κείμενο σε ισχύ από 18 Σεπτεμβρίου 2023

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η “BBE BIGBLU BROADBAND ELLADA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 396, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή, Αττική, Ελλάδα, αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 152564801000, Αριθμό Μητρώου Ε.Ε.Τ.Τ.: 19-108 και ΑΦΜ 801244473, ΔΟΥ Χολαργού, με εμπορική επωνυμία “BRDY” (εφεξής, “εμείς” ή “εμάς” ή “μας” ή “Brdy“) θα παρέχει τις Υπηρεσίες και τον Εξοπλισμό σε εσάς ως επιχείρηση ή καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@brdyservice.gr ή τηλεφωνικώς στο +30 211 198 1205.

1. Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΣΗ

Η συμβατική σχέση μεταξύ της BRDY και εσάς διέπεται από τη Σύμβαση. Οι Όροι μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα σας δοθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, θεωρούνται από κοινού ως τυπικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αυτοί είναι επίσης διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα μας και σας τους παραδίδουμε δωρεάν σε σταθερό μέσο πριν από τη σύναψη της Σύμβασης.

 1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ
  α. Η Αίτηση που υποβάλλετε σε εμάς αποτελεί προσφορά από εσάς να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες. Εάν αποδεχτούμε αυτήν την προσφορά, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση της Αίτησης σας, αντικείμενο των διατάξεων της παραγράφου 2 (δ) παρακάτω (για εταιρικούς πελάτες μόνο). Όταν αποδεχτούμε την Αίτησή σας, αυτή η Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για εσάς και για εμάς. Υποβάλλοντας την Αίτηση σας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Αυτή η Σύμβαση υπερτερεί έναντι οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων μπορεί να προτείνετε εσείς σε οποιαδήποτε Αίτηση.

β. Υποβάλλοντας την Αίτηση σας, συμφωνείτε να εξοφλήσετε πλήρως τις συμφωνηθείσες αρχικές Χρεώσεις με τρόπο αποδεκτό από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, άμεσης χρέωσης (SEPA), τραπεζικής κατάθεσης ή οποιαδήποτε άλλα προσφερόμενα από εμάς μέσα.

γ. Για εταιρικούς πελάτες, συμφωνείτε ότι, εφόσον το επιλέξουμε και στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, μπορούμε να διενεργήσουμε έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας ανά πάσα στιγμή και να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πληρωμών σας σε οποιουσδήποτε πιστωτικό οργανισμό. Εάν είστε επιχείρηση, στο επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας στείλουμε θα σας ενημερώσουμε εάν είναι απαραίτητος ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να μπορέσουμε να αποδεχτούμε την Αίτησή σας. Εάν, αφού διενεργήσουμε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, αποδεχθούμε την Αίτησή σας, θα την αποδεχθούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει ότι αποδεχθήκαμε την Αίτησή σας.

δ. Μπορούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να απορρίψουμε μέρος ή το σύνολο της Αίτησης σας χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση να αιτιολογήσουμε την απόφαση μας. Εάν συμβεί αυτό, θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό καταβάλατε σε σχέση με την απορριφθείσα αίτηση.

ε. Εκτός εάν απορρίψουμε την Αίτησή σας, θα προσπαθήσουμε να σας συνδέσουμε στις Υπηρεσίες το συντομότερο πρακτικά δυνατό.

στ. Η Σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ εσάς και εμάς μόνο αφού σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχουμε αποδεχτεί την Αίτησή σας.

ζ. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας αποστείλουμε για να αποδεχτούμε την Αίτησή σας θα προσδιορίζει μια Ελάχιστη Περίοδο.

η. Αυτή η Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ για την Ελάχιστη Περίοδο και έπειτα εκτός και έως ότου εμείς ή εσείς τερματίσουμε τη Σύμβαση σύμφωνα με την Παράγραφο 10. Η Παράγραφος 10 επιτρέπει σε εσάς ή εμάς να τερματίσουμε τη Σύμβαση δίνοντας γραπτώς προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών έπειτα από την Ελάχιστη Περίοδο. Η Παράγραφος 11 σας επιτρέπει να ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης ενώ οι Παράγραφοι 3δ και 16 σας επιτρέπουν να ακυρώσετε υπό άλλες συγκεκριμένες περιστάσεις.

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Η BRDY θα παρέχει τις Υπηρεσίες και τον Εξοπλισμό στον Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση.

β. Η BRDY θα παρέχει στον Πελάτη δωρεάν απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ενδέχεται να ισχύουν τοπικές χρεώσεις κλήσεων).

γ. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, ο Πελάτης θα πρέπει να μας ενημερώσει για το γεγονός το συντομότερο δυνατό.

δ. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν ασυμβατότητα του εξοπλισμού του με τις Υπηρεσίες ή τον Εξοπλισμό. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει ότι ο εξοπλισμός του Πελάτη συντηρείται τακτικά, είναι λειτουργικός και συμβατός με τις Υπηρεσίες και τον Εξοπλισμό.

ε. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να μας ειδοποιήσει εάν μετακομίσει ή αλλάξει τη διεύθυνσή του. Εάν αλλάξετε τη διεύθυνση στην οποία χρειάζεστε τις Υπηρεσίες, θα προσπαθήσουμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες στη νέα σας διεύθυνση. Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες εκ των προτέρων εάν επιθυμείτε να μετεγκαταστήσετε τις Υπηρεσίες σας στη νέα σας διεύθυνση. Όταν θα είναι δυνατή η παροχή των Υπηρεσιών στη νέα σας διεύθυνση, θα έχετε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη μετεγκατάσταση του Εξοπλισμού. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις χρεώσεις για την αφαίρεση και την επανεγκατάσταση του Εξοπλισμού. Εάν μεταφέρετε το Τερματικό σας από μία χώρα σε μία άλλη, ο πληρωτέος Φ.Π.Α. μπορεί να διαφέρει.

στ. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Πάροχος Δορυφόρου (ο οποίος δεν είναι η Brdy) μπορεί κατά καιρούς να περιορίζει τις εφαρμογές που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο δορυφορικό δίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εφαρμογές για μη επαγγελματική χρήση, ιδίως εφαρμογές peer to peer και οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο που ενδέχεται να έχει επιβλαβή επίδραση στη συνολική ποιότητα των Υπηρεσιών.

ζ. Η BRDY δεν έχει εφαρμόσει διαδικασίες για τη μέτρηση και οργάνωση της κίνησης του δικτύου. Τέτοια μέτρα μπορεί να εφαρμοστούν από τον Πάροχο Δορυφόρου και μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των Υπηρεσιών στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει υπερβεί τα μηνιαία δεδομένα προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μηνιαία δεδομένα προτεραιότητας, δείτε την παράγραφο 8 ε παρακάτω.

η. Λόγω της φύσης των δορυφορικών επικοινωνιών, ορισμένες εφαρμογές και χρήσεις δε συνιστώνται μέσω των Δορυφορικών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να επαληθεύσει ότι οι Υπηρεσίες είναι κατάλληλες για τις απαιτήσεις του. Εάν οι Δορυφορικές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών σας σύμφωνα με την Παράγραφο 11 παρακάτω.

θ. Εκτός εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή προσφορά η οποία απαιτεί ο Πελάτης να διατηρεί τις Υπηρεσίες σε ένα συγκεκριμένο ελάχιστον επίπεδο, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει τις Υπηρεσίες του υποβάλλοντας γραπτό αίτημα για αλλαγή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα του μόνο μία φορά ανά κύκλο τιμολόγησης. Σε περίπτωση υποβολής πολλαπλών αιτημάτων εντός του ίδιου μήνα, το τελευταίο αίτημα είναι αυτό που θα εφαρμοστεί. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από την πρώτη μέρα του επόμενου κύκλου τιμολόγησης.
 • Υπάρχοντες πελάτες δεν μπορούν να υποβαθμίσουν την Υπηρεσία σε προωθητικές ενέργειες για νέους πελάτες.

ι. Η παροχή των Υπηρεσιών δε θα ξεκινήσει ένα δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η Εγκατάσταση. Η Ολοκλήρωση της Εγκατάστασης δε σημαίνει ότι η Υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί επιτυχώς.

κ. Η Υπηρεσία παρέχεται έως τη θύρα Ethernet του δορυφορικού modem. Δεν παρέχουμε υποστήριξη αναφορικά με τις ρυθμίσεις, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του δικτύου του Πελάτη, πέρα από πληροφορίες που περιέχονται στον οδηγό του Εξοπλισμού.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Ο Πελάτης:

 1. αποδέχεται ότι οι Υπηρεσίες μας παρέχονται ως μετάδοση μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεδομένων που παραδίδονται από τον πελάτη ή ως παροχή πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και ότι δεν ελέγχουμε, δεν επιδοκιμάζουμε ούτε λογοκρίνουμε το υλικό που είναι προσβάσιμο από το Διαδίκτυο και ότι εσείς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Διαδίκτυο με δική σας ευθύνη και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς,
 2. αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που ενδέχεται να λάβετε μέσω των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι πλήρεις, ακριβείς, ενημερωμένες ή απαλλαγμένες από σφάλματα και ότι δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που ενδέχεται να λάβετε από τις Υπηρεσίες θα είναι κατάλληλες για τους σκοπούς και τις απαιτήσεις σας,
 3. αναγνωρίζει ότι το ακριβές εύρος ζώνης και η ταχύτητα που έχετε μέσω οποιασδήποτε ευρυζωνικής σύνδεσης ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών που είναι ενεργοί στο δίκτυο,
 4. συμφωνεί ότι με τη λήξη της Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών εντός της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών, θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, θα επιστρέψει άμεσα τον Εξοπλισμό και θα διαγράψει ή θα αφαιρέσει όλο το Λογισμικό που παραχωρήθηκε από εμάς για να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες
 5. αποδέχεται ότι μηνιαία δεδομένα προτεραιότητας τα οποία προσδιορίζονται στη Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, ανανεώνονται την λήγουν την τελευταία ημέρα της περιόδου τιμολόγησης που αναγράφεται στο μηνιαίο τιμολόγιο.

β. Η BRDY:

 1. αναλαμβάνει να προσπαθήσει στο μέτρο του ευλόγως δυνατού να διατηρήσει τις Υπηρεσίες απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και σφάλματα,
 2. αναλαμβάνει να μη διατηρεί αντίγραφα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεδομένων που ανήκουν στον Πελάτη,
 3. δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε Συσκευή Πελάτη, ιδίως εάν αυτή προκλήθηκε από τη λήψη λογισμικού ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους.

γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. Ο Πελάτης δε θα χρησιμοποιεί (και θα διασφαλίσετε ότι οι υπάλληλοι/χρήστες σας δεν θα χρησιμοποιούν) τις Υπηρεσίες για οτιδήποτε παράνομο ούτε θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να προσβάλλετε ή να οχλήσετε. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, hacking, network sniffing ή παρόμοιες τεχνικές, ή αποστολή μη ζητηθέντων μηνυμάτων χωρίς εύλογη αιτία, με spamming ή χρήση ανώνυμων remailers ή διαφορετικών διακομιστών.
 2. Ο Πελάτης δε θα επιτρέψει, ούτε με άλλο τρόπο προκαλέσει την απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του Εξοπλισμού, ούτε θα το επιτρέψει σε άλλο πρόσωπο να κάνει το ίδιο (εκτός αν τον έχει αγοράσει).
 3. Θα μας παράσχετε αμέσως κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών και που μπορούμε να ζητήσουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 4. Θα ακολουθείτε όλες τις εύλογες οδηγίες που σας παρέχουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες, τις Χρεώσεις και τις υποχρεώσεις που θα αναλαμβάνετε μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.
 5. Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με ασύρματη σύνδεση, πρέπει να βρίσκεστε εντός εμβέλειας οποιουδήποτε εξοπλισμού που αποτελεί μέρος ενός ασύρματου δικτύου.
 6. Ο Πελάτης και οι υπάλληλοι/χρήστες σας δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση ή την παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί των Υπηρεσιών ή του Εξοπλισμού σε οποιονδήποτε άλλον, εκτός εάν εξουσιοδοτηθείτε εγγράφως από εμάς.
 7. Ο Πελάτης και οι υπάλληλοι/χρήστες σας δεν θα παραβιάσετε ή επιχειρήσετε να παραβιάσετε, ούτε θα επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να παραβιάσει ή να επιχειρήσει να παραβιάσει τον Εξοπλισμό, το Λογισμικό που παρέχει τις Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία που ανήκει ή χρησιμοποιείται από εμάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 8. Ο Πελάτης και οι υπάλληλοι/χρήστες δε θα συντηρήσουν ή επιδιορθώσουν, ή επιχειρήσουν να συντηρήσουν ή να επιδιορθώσουν, ή θα επιτρέψουν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να συντηρήσει ή να επιδιορθώσει, το Λογισμικό ή τον εξοπλισμό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα επιφέρει την απώλεια της εγγύησης για οποιοδήποτε Λογισμικό ή μέρος του Εξοπλισμού που συνέβη αυτό.
 9. Ο Πελάτης και οι υπάλληλοι/χρήστες δε θα χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες για να μεταδώσουν εν γνώσει τους ή απερίσκεπτα οποιαδήποτε υλικό περιέχει ιούς, κώδικες, αρχεία ή προγράμματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, βλάψουν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, συσκευής ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 10. Στην περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε αρμόδιους υπαλλήλους ή εξουσιοδοτημένους χρήστες, αυτό δεν αίρει την υποχρέωσή σας να παρακολουθείτε τη χρήση και να διατηρείτε ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης.
 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. Θα σας προμηθεύσουμε τον Εξοπλισμό για να μπορείτε να λαμβάνετε τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Εξοπλισμό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις οδηγίες των κατασκευαστών.
 2. Εάν σας ζητήσουμε να μας επιβεβαιώσετε την τοποθεσία του Εξοπλισμού, θα μας γνωστοποιήσετε την τοποθεσία το συντομότερο δυνατό, αλλά, σε κάθε περίπτωση, εντός επτά (7) ημερών από το αίτημά μας. Δεν θα μετακινήσετε τον Εξοπλισμό σε άλλη τοποθεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιεί Εξοπλισμό Πελάτη, δεν εγγυόμαστε ότι ο Εξοπλισμός θα είναι συμβατός με τον Εξοπλισμό Πελάτη.
 4. Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τυχόν τροποποιήσεις της, σας ενημερώνουμε ρητά ότι τα συστατικά μέρη του εν λόγω Εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα γενικά αστικά απόβλητα, αλλά θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται με την τοποθέτησή τους σε σημείο συλλογής κατάλληλο για την επεξεργασία, αξιολόγηση και ανακύκλωσή τους. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτές τις υποχρεώσεις ή με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που ενδέχεται να προστεθούν σε αυτές ή να τις αντικαταστήσουν όταν ο Εξοπλισμός δεν έχει πλέον καμία χρησιμότητα για εσάς και εμάς.

β. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 1. Όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Εξοπλισμό μεταβιβάζονται σε εσάς με την παράδοση του Εξοπλισμού σε εσάς. Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο, μπορείτε να ασφαλίσετε τον Εξοπλισμό έναντι απώλειας, κλοπής, πυρκαγιάς, πλημμύρας και οποιουδήποτε άλλου κινδύνου απώλειας ή ζημίας μετά την παράδοσή του.

γ. EΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του Εξοπλισμού.
 2. Κατά τη διάρκεια της εικοσιτετράμηνης (24) Περιόδου Εγγύησης, αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε τον ελαττωματικό εξοπλισμό.
 3. Η εν λόγω επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει την αντικατάσταση του Εξοπλισμού. Εξοπλισμός Αντικατάστασης θα σας παρασχεθεί το συντομότερο δυνατό αλλά είστε υπεύθυνοι να επιστρέψετε το αντίστοιχο κομμάτι του δυνητικά ελαττωματικού Εξοπλισμού. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο Εξοπλισμός δεν είναι ελαττωματικός, θα επιστραφεί στον Πελάτη και η ευθύνη για τα έξοδα αποστολής είναι του Πελάτη. Δε φροντίζουμε για την εγκατάσταση/αντικατάσταση του εξοπλισμού.
 4. Η BRDY μπορεί να προσθέσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό, όπως είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών.
 5. Οποιαδήποτε εγγύηση παρέχεται σε σχέση με μια Εγκατάσταση από εγκαταστάτη που δεν είναι υπάλληλος μας ή δεν έχει οριστεί από εμάς, αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη.

δ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. Ο Πελάτης πρέπει να φροντίζει τον Εξοπλισμό με τη δέουσα επιμέλεια. Δεν πρέπει να επιτρέπει (και δεν πρέπει να αφήνει κανέναν άλλον εκτός από τους εκπροσώπους μας να εκτελεί) την συμπλήρωση, παρέμβαση ή τροποποίηση του Εξοπλισμού με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η διάσπαση ή η αντιγραφή οποιωνδήποτε γραμμών σήματος ή/και καλωδίων από εσάς. Εκτός από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματά μας, μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των Υπηρεσιών και/ή την καταγγελία της Σύμβασης
 2. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να διατηρεί τον Εξοπλισμό σε κατάσταση αναμονής και να μην τον αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος όσο ο Εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται.
 3. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αφαιρεί, να αλλοιώνει ή να εξαλείφει οποιεσδήποτε λέξεις ή ετικέτες στον Εξοπλισμό.
 4. Εάν ο Εξοπλισμός απωλεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί για οποιονδήποτε λόγο εκτός από κατασκευαστικό ή σχεδιαστικό σφάλμα ή εύλογη φθορά κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Σύμβασης, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλλετε την κατάλληλη αποζημίωση για την απώλεια ή τη ζημία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

 1. Παρέχουμε τον Εξοπλισμό υπό τον όρο ότι συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη Σύμβαση. Εάν δεν συμμορφωθείτε µε τη Σύμβαση, ιδίως (αλλά όχι µόνο) µε τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα µε τους Όρους 4 και 5, ή εάν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι δεν συμμορφωθήκατε, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε να µας επιστρέψετε το Εξοπλισμό ή/και να αφαιρέσουμε το Εξοπλισμό από την κατοχή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μας επιτρέψετε ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις σας και θα λάβετε τις απαραίτητες άδειες του ιδιοκτήτη, του κτιρίου ή του κατόχου που απαιτούνται για να επιτύχουμε την επιστροφή του Εξοπλισμού.
 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση μόνοι σας με δική σας ευθύνη ή να μας ζητήσετε κάποιον προτεινόμενο εγκαταστάτη.

β. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε πρόσθετη βοήθεια σε αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που μας ζητηθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε με βάση τις τρέχουσες δημοσιευμένες χρεώσεις για την παροχή υποστήριξης σε εσάς ή τον Εγκαταστάτη σας.

γ. Θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες να ολοκληρώσετε την Εγκατάσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του Εξοπλισμού. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώνουμε για τις Υπηρεσίες από την ημέρα που το modem σας συνδέθηκε και ενεργοποιήθηκε ή 31 ημέρες μετά από την παραλαβή του Εξοπλισμού, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει γραπτώς σε διαφορετική ημερομηνία έναρξης. Οποιεσδήποτε χρεώσεις σχετικά με τον Εξοπλισμό ξεκινούν από την ημερομηνία παραλαβής του Εξοπλισμού

δ. Συνιστούμε τη διατήρηση της αρχικής συσκευασίας του Εξοπλισμού σε περίπτωση που αυτός χρειαστεί να επιστραφεί σε εμάς για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.

 1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Τυχόν Προκαταβολικές Χρεώσεις για τις Υπηρεσίες θα καθορίζονται στην επιβεβαίωση αποδοχής της Αίτησης και τη Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών. Οι Προκαταβολικές Χρεώσεις που μπορεί να επωμισθείτε παρατίθενται στην Ιστοσελίδα μας.

β. Συνήθως απαιτούμε την πληρωμή των Προκαταβολικών Χρεώσεων (ένα τέλος ενεργοποίησης και το πάγιο ενός μήνα για τις Υπηρεσίες) έπειτα από τη σύναψη της Σύμβασης. Εάν δεν πληρωθούν οι Προκαταβολικές Χρεώσεις για τον Εξοπλισμό, διατηρούμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την αποστολή ή να μην αποστείλουμε τον εξοπλισμό.

γ. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, θα σας χρεώνουμε σε τακτά μηνιαία διαστήματα εκ των προτέρων για τις υπηρεσίες μαζί με τυχόν εκκρεμείς Χρεώσεις. Θα πρέπει να εξοφλήσετε πλήρως το λογαριασμό σας μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του λογαριασμού, χωρίς οποιεσδήποτε εκπτώσεις, συμψηφισμούς ή ανταπαιτήσεις. Θα είστε υπεύθυνοι για τις Χρεώσεις από την ημέρα που σας καθιστούμε διαθέσιμες τις Υπηρεσίες και σύμφωνα με την Παράγραφο 6δ εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις Χρεώσεις που προκύπτουν στο λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το αν οι Χρεώσεις αυτές προκλήθηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο που χρησιμοποιεί τον Εξοπλισμό ή τις Υπηρεσίες με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιμές που αναφέρονται από εμάς και παρατίθενται στην Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ή/και οποιουσδήποτε άλλους φόρους) σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις Χρεώσεις μας ενημερώνοντας σας γραπτώς τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, καθώς επίσης και την ημερομηνία τιμολόγησης ή τη συχνότητα τιμολόγησης. Εάν η αλλαγή στη συχνότητα ή την περίοδο τιμολόγησης είναι επιζήμια για εσάς, μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες ειδοποιώντας μας για την ακύρωση το αργότερο εντός 60 ημερών από την εφαρμογή των αλλαγών. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε οποιαδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, παραμένετε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υπόλοιπο στο λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε χρεώσεων που προβλέπονται από αυτή τη Σύμβαση έως την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης.

δ. Θα σας αποστέλλουμε τιμολόγια για τις Υπηρεσίες και οποιεσδήποτε άλλες Χρεώσεις με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Αποδεχόμενος αυτούς τους όρους, ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει όλες τις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ε. Μετά τη λήξη της Ελάχιστης Περιόδου, εάν καταγγείλετε τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μεταξύ των ημερομηνιών κατά τις οποίες σας εκδίδουμε τιμολόγια, θα πρέπει να πληρώσετε όλες τις Χρεώσεις που έχουν προκύψει από τον υπολογισμό του τελευταίου λογαριασμού και το ποσοστό των χρεώσεων των Υπηρεσιών που έχουν προκύψει μέχρι το τέλος της 30ήμερης προειδοποίησης.

στ. Η πληρωμή των Προκαταβολικών Χρεώσεων λαμβάνει χώρα έπειτα από τη σύναψη της Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών. Η πληρωμή των Προκαταβολικών Χρεώσεων μπορεί αν γίνει μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, άμεσης χρέωσης (SEPA) ή τραπεζικής κατάθεσης. Είναι ευθύνη του Πελάτη να φροντίσει όλες οι πληρωμές να γίνονται έως την ενδεδειγμένη Ημερομηνία Πληρωμής.

ζ. Οι Χρεώσεις μας βασίζονται στην πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή άμεση χρέωση (SEPA). Είναι δική σας ευθύνη να μας παρέχετε εγκαίρως ενημερωμένες πληροφορίες για τις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό εγκαίρως ώστε να μπορούμε να εισπράττουμε όλες τις τρέχουσες Χρεώσεις. Εάν δεν καταφέρουμε να εισπράξουμε όλες τις Χρεώσεις, συναινείτε στο να εισπράξουμε την πληρωμή μέσω οποιασδήποτε άλλης μεθόδου, συμπεριλαμβανομένων άλλων μεθόδων πληρωμής ή οποιωνδήποτε στοιχείων μας έχετε ήδη παράσχει. Στην περίπτωση που η πληρωμή σας μέσω άμεσης χρέωσης απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε επιπρόσθετα ποσό ύψους 10 € για κάθε απορριφθείσα συναλλαγή μέσω SEPA.

η. Είναι σημαντικό να πληρώνετε πλήρως και έγκαιρα όλες τις Χρεώσεις. Εάν δεν πληρώσετε τις Χρεώσεις όταν και όπως αυτές καθίστανται πληρωτέες, αποδέχεστε ότι έχετε παραβιάσει τους όρους της Σύμβασης και θα έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την Παράγραφο 10 (γ) και να εισπράξουμε εκκρεμείς Χρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων νομικών δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχουμε έναντί σας.

θ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν πληρώσει τις Χρεώσεις έως την Ημερομηνία Πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε προσωρινά τις Υπηρεσίες έως ότου εξοφληθούν όλες οι Χρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και τρεις (3) ημέρες για την επαναφορά των Υπηρεσιών. .

ι. Όσο οι Χρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες πέραν της Προβλεπόμενης Ημερομηνίας Πληρωμής ή/και οι Υπηρεσίες έχουν ανασταλεί, δεν επιτρέπονται αλλαγές στο επίπεδο των Υπηρεσιών που λαμβάνετε και δεν θα μπορούμε να προβούμε σε καμία ενέργεια για πρόσθετες Υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει μέχρι να λάβουμε όλες τις καθυστερούμενες Χρεώσεις.

 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της Πολιτικής Ορθής Χρήσης που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας..

β. Θα επιδεικνύουμε επιμέλεια και επαγγελματισμό κατά της διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς.

γ. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διορθώνουμε αναφερθείσες βλάβες το συντομότερο δυνατό.

δ. Η υπηρεσία είναι υπηρεσία “υψηλής καθυστέρησης” επειδή οι δορυφόροι που την παρέχουν βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά περίπου 36.000 χλμ. πάνω από τη γη. Η τυπική καθυστέρηση είναι της τάξης των 500 – 900ms, αν και δεν είναι ασυνήθιστοι οι υψηλότεροι χρόνοι καθυστέρησης. Αυτή η υψηλή καθυστέρηση σημαίνει ότι μια δορυφορική υπηρεσία ανταποκρίνεται πιο αργά από άλλες επίγειες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αυτή η υψηλή καθυστέρηση μπορεί να μην είναι κατάλληλη όταν οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για εφαρμογές όπως διαδικτυακά παιχνίδια ταχείας απόκρισης ή άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται μικρός χρόνος καθυστέρησης.

ε. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διορθώσουμε αναφερθείσες βλάβες το συντομότερο ευλόγως δυνατό. Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και «ως διαθέσιμη» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητές είτε σιωπηρές.

 1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ‘Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή:
1. Να αναστείλουμε προσωρινά τις Υπηρεσίες για επισκευή, συντήρηση ή βελτίωση οποιουδήποτε από τα συστήματά μας, όπου και αν βρίσκονται, ή να παρέχουμε προσωρινά σε αντικατάστασή τους Υπηρεσίες ή Εξοπλισμό παρόμοιας λειτουργικότητας με αυτές που είχαν προηγηθεί, ή
2. Να σας παρέχουμε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή μεταβολής των Υπηρεσιών (με τις οποίες συμφωνείτε να συμμορφωθείτε) όταν θεωρούμε εύλογα ότι οι οδηγίες αυτές σας παρέχονται για λόγους ασφαλείας ή διατήρησης της ποιότητας των υπηρεσιών

β. Θα καταβάλλουμε προσπάθεια να σας ειδοποιούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα και θα σας ειδοποιούμε τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την αναστολή για προγραμματισμένες εργασίες και θα επιδιώκουμε να αποκαθιστούμε τις Υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό μετά από οποιαδήποτε προσωρινή αναστολή.

γ. Ενδέχεται να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες μας χωρίς προειδοποίηση: 

 1. Λόγω Ανωτέρας Βίας
 2. Σε περίπτωση ανάγκης
 3. Όταν μας ζητείται από οποιαδήποτε τρίτα μέρη των οποίων τα συστήματα χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες
 4. Όταν μας ζητείται από την αστυνομία, τις υπηρεσίες ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που μπορεί να έχει τη νόμιμη εξουσία να υποβάλει τέτοιο αίτημα
 5. Εάν εσείς, οι υπάλληλοι/χρήστες/τρίτο μέρος παραβιάσετε τους Όρους αυτής της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης Σύμβασης με εμάς
 6. 6. Εάν απειλήσετε ή κακοποιήσετε σωματικά ή προφορικά οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μας

δ. Μπορούμε να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες με προειδοποίηση επτά (7) ημερών:
1. Εάν δεν εξοφλήσετε όλες τις χρεώσεις πληρωτέες προς εμάς έως την Ημερομηνία Πληρωμής

 1. Εάν παραβιάσετε τους Όρους της Σύμβασης

δ. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε τέλος επανασύνδεσης όπου εσείς ή οι υπάλληλοι/χρήστες σας είτε ενεργώντας μόνοι τους είτε μέσω τρίτου μέρους, έχουν προκαλέσει ή συμβάλει στην αναστολή των Υπηρεσιών.

 1. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Η Σύμβαση είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου που συνάπτεται για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται ως Ελάχιστη Περίοδος. Μετά τη λήξη της Ελάχιστης Περιόδου, η Σύμβαση σας μετατρέπεται σε Σύμβαση αορίστου χρόνου, εκτός εάν δοθεί γραπτή ενημέρωση από εμάς ή από εσάς αντιτιθέμενη σε αυτήν τη μετατροπή. Τέτοια προειδοποίηση θα δίνεται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της Ελάχιστης Περιόδου.

β. Έπειτα από τη μετατροπή της Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών σε αορίστου χρόνου, ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση χωρίς να είναι υπόχρεος για την καταβολή τέλους για την πρόωρη λύση όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 10 (δ), δίνοντας γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών.

γ. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της Σύμβασης και των Όρων, μπορούμε να καταγγείλουμε τη Σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 1. Εάν ο Πάροχος Δορυφόρου δε δύναται ή δεν σκοπεύει να μας διαθέσεις τις Υπηρεσίες
 2. Εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει τις Χρεώσεις εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία Πληρωμής

δ. Τέλος Πρόωρης Λύσης: Εάν ο Πελάτης ακυρώσει τη Σύμβαση εντός της Ελάχιστης Περιόδου (εκτός των περιπτώσεων όπου ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει τις Υπηρεσίες χωρίς επιπλέον χρεώσεις), ο Πελάτης είναι υπόχρεος για Τέλος Πρόωρης Λύσης. Το ύψους του Τέλους Πρόωρης Λύσης θα επιβεβαιωθεί τη στιγμή της ακύρωσης.

ε. Μπορείτε να τερματίσετε τη Σύμβαση δίνοντας μας γραπτή ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην Παράγραφο 19 (α).

στ. Με τη λήξη της Σύμβασης ο Πελάτης:

 1. Είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει τις Χρεώσεις για την περίοδο έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου των 30 ημερών έπειτα από τη μέρα υποβολής του αιτήματος ακύρωσης
 2. Θα αποσυνδεθεί από τις Υπηρεσίες και δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.

ζ. Εάν, μετά την αποσύνδεση των Υπηρεσιών σας, επιθυμείτε στη συνέχεια να επανασυνδεθείτε με τις Υπηρεσίες, θα ισχύει το τέλος ενεργοποίησης για το συγκεκριμένο τιμολόγιο.

 1. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α. Ο παρόν Όρος 11 ισχύει μόνο για Πελάτες που είναι καταναλωτές.

β. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει με τη σύναψη της Σύμβασης και λήγει 14 ημέρες μετά την Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών (η “Περίοδος Υπαναχώρησης”) ή εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί δικό του εξοπλισμό από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πρέπει να γίνει γραπτώς στη ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στον Όρο 19α ή ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικά στο 211 1981205 (“Ειδοποίηση Υπαναχώρησης”). Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί η αποστολή της Ειδοποίησης Υπαναχώρησης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης. Μετά τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης, δεν επιτρέπεται η αποστολή Ειδοποίησης Ακύρωσης και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση για τη διακοπή της Σύμβασης θα ερμηνεύεται ως καταγγελία της Σύμβασης κατά τη διάρκεια της Ελάχιστης Περιόδου (βλ. Παράγραφο 10.

γ. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ειδοποίησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών οποιαδήποτε ποσά πληρώθηκαν από τον Πελάτη. Δε θα γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων εάν η Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας δεν γίνει εντός 30 ημερών από την παραλαβή του Εξοπλισμού.

δ. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση αφού σας παραδοθεί οποιοσδήποτε ή το σύνολο του Εξοπλισμού, θα λάβετε μια ετικέτα επιστροφής που θα σας επιτρέπει να μας στείλετε πίσω τον Εξοπλισμό, με δικά μας έξοδα. Ο Εξοπλισμός θα πρέπει να μας αποσταλεί πίσω εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ειδοποίησης Ακύρωσης, ειδάλλως δε θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων.

ε. Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός ή μέρος των Υπηρεσιών ενεργοποιηθεί πριν από την παραλαβή της Ειδοποίησης Υπαναχώρησης από εμάς, ο Πελάτης θα καλύψει το κόστος για τις Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι τη στιγμή της Υπαναχώρησης. Οποιεσδήποτε χρεώσεις θα αφαιρεθούν από τυχόν οφειλόμενες επιστροφές προς τον Πελάτη.

στ. Αφού μας επιστραφεί ο Εξοπλισμός, θα δοκιμάσουμε και θα επιθεωρήσουμε αμέσως τον Εξοπλισμό. Εάν οποιοδήποτε μέρος του Εξοπλισμού έχει υποστεί ζημία λόγω δικής σας υπαιτιότητας (και όχι λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος), θα σας χρεώσουμε τέλος ίσο με τη μειωμένη αξία του Εξοπλισμού.

ζ. Θα σας παράσχουμε βεβαίωση παραλαβής της Ειδοποίησης Ακύρωσης και τελικό τιμολόγιο με λεπτομερή στοιχεία για τυχόν Χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων Χρεώσεων Εξοπλισμού σύμφωνα με την Παράγραφο 5, που προκύπτουν και τυχόν υπόλοιπο που οφείλεται σε εμάς ή είναι πληρωτέο σε εσάς. Είτε θα εισπράξουμε τα ποσά που μας οφείλονται είτε θα σας επιστρέψουμε το υπόλοιπο που σας οφείλεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ειδοποίησης Ακύρωσης.

η. Εκτός εάν προσφερθούμε να παραλάβουμε εμείς οι ίδιοι τον Εξοπλισμό, μπορούμε να παρακρατήσουμε τυχόν επιστροφές, έως ότου παραλάβουμε πίσω τον εξοπλισμό ή μας αποστείλετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε αποστείλει πίσω τον Εξοπλισμό, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Αφού παραγγείλετε τις Υπηρεσίες από εμάς, για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση, μπορεί σας αποστείλουμε ένα αναγνωριστικό χρήστη ή/και έναν μοναδικό κωδικό. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την ορθή χρήση των στοιχείων του λογαριασμού σας και πρέπει να τα τηρείτε εμπιστευτικά και να μην τα αποκαλύπτετε σε τρίτους χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από εμάς.

β. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος κωδικός πρόσβασης έχει παραβιαστεί, ώστε να σας εκδώσουμε νέο κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα σας εκδώσουμε νέο κωδικό πρόσβασης κατόπιν αιτήματός σας.

 1. Εάν έχουμε εύλογες υποψίες ότι υπήρξε ή ενδέχεται να υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας ή κατάχρηση των Υπηρεσιών, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. Είστε υποχρεωμένοι να μας δίνετε αμέσως και με ακρίβεια όλες τις πληροφορίες που εύλογα ζητάμε, ώστε να μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης.
 3. Πρέπει να μας ενημερώνετε αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιαδήποτε πληροφορία που μας έχετε παράσχει (ή να την ενημερώνετε στην Πύλη Πελάτη σας), συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον Εξοπλισμό.
 4. W Θα επεξεργαζόμαστε, θα διατηρούμε, θα γνωστοποιούμε και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα μας.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Ορισμένο υλικό στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών, μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως εμπορικά σήματα και ονομασίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλους νόμους και κανονισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να ανήκουν σε εμάς ή τρίτα μέρη. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την χρήση των Υπηρεσιών. Απαγορεύεται, για τη χρήση των Υπηρεσιών, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιου υλικού που αποκτήθηκε μέσω χρήσης των Υπηρεσιών, εκτός εάν είναι ευλόγως απαραίτητο.

β. Αν και λαμβάνουμε εύλογα μέτρα στο δίκτυο μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του υλικού ή του περιεχομένου που υποβάλλετε, εάν υποβάλλετε υλικό ή περιεχόμενο μέσω των Υπηρεσιών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του.

γ. Μπορεί να ζητήσουμε από τον Πελάτη το δικαίωμα να αντιγράψουμε, αναπαράγουμε, μεταβάλουμε και προσαρμόσουμε το υλικό του Πελάτη ώστε να του παρέχουμε τις Υπηρεσίες και ο Πελάτης μας παραχωρεί δωρεάν, αμετάκλητη και παγκόσμια άδεια.

δ. Τα πνευματικά δικαιώματα του Λογισμικού παραμένουν δικής μας ιδιοκτησίας και του δικαιοπαρόχου. Ο Πελάτης συμφωνεί συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε άδειες Λογισμικού που έχουν κοινοποιηθεί στον Πελάτη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμφανίζεται στην οθόνη που χρησιμοποιεί ο Πελάτης για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες.

ε. Σας χορηγούμε μη αποκλειστική άδεια χρήσης του Λογισμικού μόνο σε εκτελέσιμη μορφή. Η άδεια χρήσης που σας χορηγείται βάσει της Σύμβασης είναι προσωπική για εσάς και δεν μπορεί να παραχωρηθεί με υπο-άδεια, να μεταβιβαστεί, να εκχωρηθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο. Εάν χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης, μπορούμε να καταγγείλουμε αμέσως την άδεια χρήσης. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε ορισμένες ή όλες τις Υπηρεσίες, αλλά θα εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της Σύμβασης.

στ. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε το Λογισμικό, παρά μόνο να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Κάθε τέτοιο αντίγραφο υπόκειται στη Σύμβαση. Δεν επιτρέπεται να δανείσετε, να νοικιάσετε, να εκμισθώσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο το Λογισμικό. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε την αντίστροφη μηχανική, την αποκρυπτογράφηση, την απομεταγλώττιση ή την αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού ή τη μετατροπή του με άλλο τρόπο σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο ή να επιτρέψετε εν γνώσει σας σε άλλους να το πράξουν, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαγορεύουν ρητά έναν τέτοιο περιορισμό. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε το Λογισμικό ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του Λογισμικού.

ζ. Απαγορεύεται η λήψη ή άλλη εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Λογισμικού ή οποιασδήποτε υποκείμενης πληροφορίας ή τεχνολογίας, εκτός εάν συμμορφώνεστε πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ελέγχου εξαγωγών της χώρας προέλευσης.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

α. Εκτός εάν έχουμε συναινέσει γραπτώς, μόνο το προσωπικό και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευής για τις Υπηρεσίες και τον Εξοπλισμό.

β. Επιπρόσθετες Χρεώσεις μπορεί να ισχύουν σε περίπτωση όπου η βλάβη προέκυψε από μη ορθή ή κακή χρήση του Εξοπλισμού από εσάς ή από κάποιον που ενεργούσε εκ μέρους σας ή υπό τον έλεγχο σας ακόμη κι εάν η βλάβη επήλθε επειδή επιχειρήθηκε επισκευή, αφαίρεση ή επαναρύθμιση του Εξοπλισμού ή των Υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν Χρεώσεις με τις οποίες μπορεί να επιβαρυνθούμε άμεσα και εύλογα ως αποτέλεσμα πράξεων για τις οποίες καλούμαστε εύλογα να λάβουμε δράση όπως την επίδραση ιών και κακόβουλου λογισμικού που εισήχθη μέσω οποιουδήποτε μέρους του Εξοπλισμού.

γ. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει τον Εξοπλισμό από εμάς, θα είστε υπεύθυνοι για τη συντήρηση μετά την αναφερόμενη Περίοδο Εγγύησης.

δ. Είναι όρος της παρούσας Σύμβασης να παρέχετε μια ισχύουσα και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε περίπτωση που δεν μας έχετε δώσει μια ισχύουσα και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να υποστείτε επιπρόσθετες χρεώσεις λόγω της αδυναμίας μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το λογαριασμό σας έγκαιρα και αποτελεσματικά. Σας έχουμε επίσης παράσχει με μία συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας θα έχετε πρόσβαση στην πύλη πελατών και στην οποία γενικές αλλά και ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μπορεί να είναι κατά καιρούς διαθέσιμες. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη για άλλες χρήσεις όπως διαδικτυακή πρόσβαση στα τιμολόγια σας, αναφορά ζητημάτων αλλά και παραλαβή επικοινωνιών από εμάς.

 1. ΕΥΘΥΝΗ

α. Η έκταση της ευθύνης μας για τη μη παροχή ή την μη ορθή παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τις σχετικές νομικές διατάξεις. Η μη ορθή παροχή των Υπηρεσιών λαμβάνει χώρα ιδίως σε περίπτωση μη τήρησης των ελάχιστων επιπέδων ποιότητας υπηρεσιών.

β. Σε περίπτωση μη ορθής παροχής των Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ο Πελάτης δικαιούται έκπτωση για την αναλογία των ημερών από τη στιγμή αναφοράς του προβλήματος και για κάθε ημέρα της μη ορθής παροχής. Η περίοδος για την οποία εφαρμόζεται η έκπτωση δεν αφορά την περίοδο κατά την οποία η άρση της βλάβης δεν ήταν δυνατή λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη η για λόγους που οφείλονται σε Ανωτέρα Βία.

γ. Για να λάβετε την έκπτωση, πρέπει να υποβάλετε παράπονο σύμφωνα με τη διαδικασία Υποβολής Παραπόνων. Η επεξεργασία του παραπόνου θα γίνει σύμφωνα Διαδικασία Παραπόνων.

δ. Δεν υπέχουμε ευθύνη απέναντί σας σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που παραγγέλνετε από άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες ή εάν λόγοι Ανωτέρας Βίας μας εμποδίσουν να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας ή να παράσχουμε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες. Τίποτα στη Σύμβαση δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας, ή την ευθύνη οποιουδήποτε από τους αντιπροσώπους, εργολάβους ή υπαλλήλους που εργάζονται για εμάς, για θέματα που δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή για απάτη ή δόλια παραπλάνηση.

ε. Δεν υπέχουμε ευθύνη απέναντι σας για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες, περιστασιακές ζημίες, ή απώλεια κερδών, εσόδων, εξόδων, υπεραξίας ή αναμενόμενων μειώσεων δαπανών που μπορεί να έχουν επέλθει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ακόμη κι αν μπορούσαν να προβλεφθούν και μας είχαν κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε μέσο.

στ. Δεν υπέχουμε ευθύνη απέναντι σας για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες παραγγέλνετε από άλλες εταιρείες χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, οποιαδήποτε ζημία ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής, αποσύνδεσης ή μη διαθεσιμότητας των Υπηρεσιών ή εάν κάτι πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας, μας εμποδίζει να εκπληρώσουμε τα καθήκοντα μας ή να παρέχουμε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες.

ζ. Η Παράγραφος 15 ισχύει και μετά την λήξη της Σύμβασης.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

α. Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να μεταβάλλουμε ή να αντικαταστήσουμε τους Όρους ή την τεκμηρίωση που αναφέρεται στη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, θα σας παρέχουμε τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30) πριν από αυτή την αλλαγή γραπτή ειδοποίηση. Οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση ή αντικατάσταση θα αναρτηθεί επίσης στην Ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη Σύμβαση εάν αντιτίθεστε στην τροποποίηση, την μεταβολή ή την αντικατάσταση, ειδοποιώντας μας εγγράφως πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω αλλαγής (δηλαδή πριν από τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών). Εάν δεν προβείτε σε καταγγελία, η Σύμβαση θα τροποποιηθεί με την υποκατάσταση των νέων ή τροποποιούμενων Όρων.

β. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει επίσης για:

 1. αλλαγές, αποσύρσεις ή αναστολές οποιωνδήποτε στοιχείων των Υπηρεσιών
 2. αλλαγές των Χρεώσεων για τις Υπηρεσίες ή/και τον Εξοπλισμό
 3. αλλαγή της ημερομηνίας χρέωσης ή της συχνότητας/περιόδου χρέωσης.

Εάν ο Πελάτης αποφασίσει να τερματίσει οποιοδήποτε στοιχείο των Υπηρεσιών, θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για το υπόλοιπο του λογαριασμού του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των οφειλόμενων Χρεώσεων βάσει της Σύμβασης μέχρι την ημερομηνία τερματισμού.

γ. Όσο οι Χρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες πέραν της Προβλεπόμενης Ημερομηνίας Πληρωμής ή/και ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί, δεν επιτρέπονται αλλαγές στο επίπεδο των Υπηρεσιών που λαμβάνετε και δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία ενέργεια για πρόσθετες Υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει μέχρι να λάβουμε όλες τις καθυστερούμενες Χρεώσεις.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

α. Η Σύμβαση αποτελεί νομικά έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωση τόσο για εσάς όσο και για εμάς και παραγγέλνοντας τον Εξοπλισμό και τις Υπηρεσίες, επιβεβαιώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να συνάψετε τη Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών.

β. Το ελληνικό δίκαιο διέπει τους παρόντες Όρους και τη Σύμβαση και εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

γ. Η Σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά και ειδικά μεταξύ μας και δεν προορίζεται να είναι προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου και δεν θα είναι εκτελεστή από αυτόν, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στη Σύμβαση.

δ. Οποιεσδήποτε αναφορές στη Σύμβαση σε νομοθετική διάταξη θα ερμηνεύεται ως αναφορά στην εν λόγω διάταξη όπως ισχύει τροποποιημένη ή όπως έχει τεθεί εκ νέου σε ισχύ.

ε. Η Σύμβαση αντιπροσωπεύει τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και υπερισχύει όλων των άλλων συμφωνιών ή δηλώσεων που έγιναν από εσάς ή εμάς, είτε προφορικών είτε γραπτών.

στ. Εκτός αν έχουμε ρητώς δηλώσει διαφορετικά στις προσφορές ή τις προωθητικές μας ενέργειες, και εκτός αν έχουμε ρητώς δηλώσει διαφορετικά, μπορείτε να επωφεληθείτε μόνο από μια προωθητική προσφορά ή έκπτωση στις Υπηρεσίες. Τίποτα σε αυτήν την παράγραφο δεν συνεπάγεται ότι ο Πελάτης δικαιούται κάποια προωθητική ενέργεια ή έκπτωση.

ζ. Οποιαδήποτε τεκμηρίωση αναφέρεται στη Σύμβαση ή προστεθεί στο μέλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πλήρως ενσωματωμένη στη Σύμβαση και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

η. Ενδέχεται κατά καιρούς να κάνουμε ειδικές προσφορές σχετικά με τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που οι όροι αυτών των ειδικών προσφορών έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της Σύμβασης, τότε υπερισχύουν οι όροι της συγκεκριμένης ειδικής προσφοράς

 1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

α. Η Σύμβαση είναι προσωπική για εσάς και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

β. Για εμπορικούς και άλλους επιχειρηματικούς λόγους, έχουμε το δικαίωμα να αναθέτουμε στο πλαίσιο υπεργολαβίας και να εκχωρούμε ή να μεταβιβάζουμε τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε εταιρεία, πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα με τη γραπτή συναίνεση του Πελάτη.

 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

α. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε παραδίδοντας ή αποστέλλοντας την σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας», ή όπως άλλως τροποποιείται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να μας ειδοποιήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@brdyservice.gr.

β. Μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε με παράδοση, ταχυδρομείο, φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου (ανάλογα με την περίπτωση) που αναφέρονται στην Αίτηση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό πελάτη σας στη BRDY, που είναι προσβάσιμη μέσω της Πύλης Πελατών.

γ. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη Σύμβαση που ενδέχεται να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου θα περιγράφεται λεπτομερώς στην Ιστοσελίδα μας. Εάν η διεύθυνση του Ιστοσελίδας αλλάξει για οποιονδήποτε λόγο, θα σας ειδοποιήσουμε για τη νέα τοποθεσία είτε μέσω προώθησης από τον αρχικό σύνδεσμο στο διαδίκτυο είτε με άλλη άμεση ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

δ. Τόσο εμείς όσο και εσείς, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγή των στοιχείων μας οποιαδήποτε στιγμή ενημερώνοντας γραπτώς το έτερο μέρος εκ των προτέρων.

ε. Σε περίπτωση που ένας Πελάτης επιθυμεί να υποβάλει ένα παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τον Εξοπλισμό, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@brdyservice.gr, μέσω της Ιστοσελίδας μας στην επιλογή «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή τηλεφωνικώς στο +30 211 198 1205.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Οι σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχουν “εξωτερικούς συνδέσμους” προς άλλες ιστοσελίδες. Ορισμένες Ιστοσελίδες μπορεί να μην τελούν υπό τον έλεγχό μας, και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Ο σκοπός οποιωνδήποτε τέτοιων συνδέσμων είναι μόνο για τη διευκόλυνσή σας και ως εκ τούτου η παράθεση αυτών των συνδέσμων δεν συνιστά, εκ μέρους μας, έγκριση του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων.

© Copyright 2021 Satellite Internet
Αγίου Αθανασίου 24  56224  Θεσσαλονίκη   info@mlmnet.gr
Τηλέφωνο: 210 220 8608 - 2310 757357 - 6977 366300