Όροι & προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για Υπηρεσίες

Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες η εταιρεία μας (Bigblu Operations Ltd (06759661) που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Big Blu Broadband) θα παρέχει τις Υπηρεσίες και τον Εξοπλισμό σε εσάς, είτε είστε επιχείρηση είτε ιδιώτης καταναλωτής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε στο 01 5719222

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Η Παραγγελία, το email επιβεβαίωσής μας και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, σε συνδυασμό με τυχόν έγγραφα προσβάσιμα μέσω συνδέσμων και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς τους συνδέσμους, αναφέρονται από κοινού ως η «Σύμβαση». Ορισμένες λέξεις και εκφράσεις που αναφέρονται με κεφαλαία γράμματα στην παρούσα Σύμβαση έχουν συγκεκριμένη έννοια. Πατήστε εδώ για να δείτε αυτούς τους ορισμούς.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία μας καταρτίζεται συμβόλαιο μόνο όταν σας αποστέλλουμε email με το οποίο δηλώνουμε ότι κάνουμε δεκτή την Παραγγελία σας.
Η Παραγγελία που μας υποβάλλετε συνιστά μια προσφορά εκ μέρους σας για να γίνετε συνδρομητές των Υπηρεσιών. Αποδεχόμαστε αυτή την προσφορά μέσω αποστολής ενός email με το οποίο επιβεβαιώνουμε την Παραγγελία σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2(δ) πιο κάτω (ισχύει μόνο για επιχειρηματικούς πελάτες). Όταν αποδεχόμαστε την Παραγγελία σας, η παρούσα Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική τόσο για τον πελάτη, δηλαδή εσάς, όσο και για την εταιρεία μας. Με την υποβολή της Παραγγελίας σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που εσείς ενδέχεται να προτείνετε σε μια Παραγγελία.
Με την υποβολή της Παραγγελίας σας, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να εξοφλήσετε ολοσχερώς τις συμφωνημένες Προκαταβολικές Χρεώσεις με τρόπο αποδεκτό για την εταιρεία μας, όπως με άμεση χρέωση, μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, BACS ή παρόμοιας τραπεζικής μεταφοράς.
Αναφορικά με τους εταιρικούς πελάτες, συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση που επιλέξουμε να το πράξουμε, ενδέχεται να διεξαγάγουμε ανά πάσα στιγμή έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας και να κοινοποιήσουμε πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό πληρωμών σας σε οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε email επιβεβαίωσης που αποστέλλουμε σε εταιρικούς πελάτες θα αναφέρει εάν ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας κρίνεται απαραίτητος για να γίνει δεκτή η Παραγγελία σας. Εάν, μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας, κάνουμε δεκτή την Παραγγελία σας, θα σας αποστείλουμε email δηλώνοντάς σας ότι η Παραγγελία σας έγινε δεκτή.

Εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική μας ευχέρεια να απορρίψουμε το σύνολο ή μέρος της Παραγγελίας σας χωρίς καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για την παροχή σχετικής αιτιολογίας. Εάν η Παραγγελία δεν γίνει δεκτή, επιστρέφουμε άμεσα το χρηματικό ποσό που έχετε καταβάλει σε σχέση με την απορριφθείσα Παραγγελία.
Εάν δεν απορριφθεί η Παραγγελία σας, θα επιδιώξουμε τη σύνδεσή σας με τις Υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δεσμεύσεις σε σχέση με τις Εγκαταστάσεις και την ευκαιρία συντονισμού των Εγκαταστάσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
To email που σας αποστέλλουμε και με το οποίο κάνουμε δεκτή την Παραγγελία σας, προσδιορίζει την Ελάχιστη Περίοδο. Εάν το email δεν προσδιορίζει μια Ελάχιστη Περίοδο για την παροχή Υπηρεσιών 4G, τότε η Ελάχιστη Περίοδος για την παροχή αυτών των υπηρεσιών ορίζεται στους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία Εγκατάστασης (ή, εάν δεν χρησιμοποιήσετε την εταιρεία μας για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού, από την ημερομηνία κατά την οποία ο υπεύθυνος εγκατάστασής σας εγκαθιστά τον Εξοπλισμό).
Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 (Καταγγελία) και 11 (Ακυρώσεις Καταναλωτή) διατηρείται σε ισχύ για την Ελάχιστη Περίοδο και μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν και μέχρις ότου καταγγελθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
Για 4G 12 μήνες
Για Δορυφορική λήψη μέσω προγράμματος BDUK/WAG 24 μήνες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες και τον Εξοπλισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να μας ειδοποιήσετε το συντομότερο δυνατό. Ακόμα και σε περίπτωση που αδυνατείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, υποχρεούστε να καταβάλετε όλες τις Χρεώσεις που διαφορετικά θα ίσχυαν.
Έχουμε το δικαίωμα αλλαγής ή αναστολής των Υπηρεσιών όπου κρίνουμε εύλογα ότι μια τεχνική τροποποίηση του δικτύου ή μια αλλαγή στις εμπορικές, επιχειρησιακές ή επιχειρηματικές πρακτικές ή την πολιτική μας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Θα επικοινωνούμε μαζί σας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εφαρμογή αυτών των αλλαγών. Επίσης, θα δημοσιεύουμε λεπτομέρειες για τυχόν αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ημερομηνιών) στον Ιστότοπο το συντομότερο δυνατό, πριν την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών.
Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις αλλαγές είναι ουσιωδώς επιζήμια για τις Υπηρεσίες, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες εντός 14 ημερών από τη στιγμή που ειδοποιηθήκατε για τις εν λόγω αλλαγές.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν ο Εξοπλισμός Πελάτη δεν είναι συμβατός με τις Υπηρεσίες ή τον Εξοπλισμό ή εάν ο Εξοπλισμός Πελάτη δεν συνάδει με τις εύλογες προδιαγραφές. Έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι ο Εξοπλισμός Πελάτη συντηρείται και λειτουργεί. Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούμε τις κατάλληλες Προδιαγραφές που απαιτούνται για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Εάν οι αλλαγές στις Ελάχιστες Προδιαγραφές προϋποθέτουν οικονομική επιβάρυνση λόγω αλλαγής του Εξοπλισμού Πελάτη, τότε έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παροχή των Υπηρεσιών εντός 14 ημερών από τη στιγμή που ειδοποιηθήκατε για τις εν λόγω αλλαγές.
Πρέπει να μας ειδοποιήσετε εάν μετακομίσετε ή αλλάξετε διεύθυνση. Εάν αλλάξετε τη διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να γίνεται η παροχή Υπηρεσιών, θα επιδιώξουμε χωρίς, ωστόσο, να υπέχει υποχρέωση, να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες στη νέα σας διεύθυνση. Πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν, εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε την Υπηρεσία που χρησιμοποιείτε στη νέα σας διεύθυνση. Όπου συμφωνούμε να παράσχουμε τις Υπηρεσίες στη νέα σας διεύθυνση, επιβαρύνεστε με τις ισχύουσες χρεώσεις για την απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του Εξοπλισμού. Εάν μετακινήσετε το δορυφορικό ευρυζωνικό τερματικό σας από μια χώρα σε άλλη, ενδέχεται να μεταβληθεί ο ΦΠΑ που θα πρέπει να καταβάλλετε επί του μηνιαίου τέλους σας.
Αναγνωρίζετε ότι ο Πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών δύναται κατά καιρούς να περιορίζει τις εφαρμογές που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο δορυφορικό του δίκτυο. Σε αυτές τις εφαρμογές περιλαμβάνονται ενδεικτικά εφαρμογές για μη επαγγελματική χρήση, ιδιαίτερα διομότιμες εφαρμογές και οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο, το οποίο ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τη γενικότερη ποιότητα των Υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας αναφορικά με τη χρήση και κίνηση του δικτύου, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Ορθής Χρήσης της εταιρείας μας.

Λόγω της φύσης των επικοινωνιών 4G και των δορυφορικών επικοινωνιών, ορισμένες εφαρμογές και χρήσεις δεν συνίστανται μέσω των Υπηρεσιών 4G και των Δορυφορικών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών. Παρόλο που προσπαθούμε να σας προειδοποιήσουμε σχετικά με αυτό το ζήτημα, είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την καταλληλότητα των Υπηρεσιών σε σχέση με τις απαιτήσεις σας. Εάν αγοράσετε τις Υπηρεσίες για να τις χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε μη συνιστώμενη από εμάς εφαρμογή ή υπηρεσία, η αδυναμία των Υπηρεσιών να υποστηρίξουν την εν λόγω εφαρμογή δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και δεν σας δίνει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για την παροχή τεχνικής υποστήριξης εάν κρίνουμε εύλογα ότι η Υπηρεσία 4G ή η Δορυφορική Ευρυζωνική Υπηρεσία λειτουργεί κανονικά και ότι οι βλάβες ή τα ζητήματα που προκύπτουν έχουν σχέση με τον Εξοπλισμό Πελάτη ή την κακή χρήση από τον Πελάτη.

Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο πακέτο ή προωθητική προσφορά που σας επιβάλλει τη διατήρηση των Υπηρεσιών σε ένα ελάχιστο επίπεδο, έχετε δικαίωμα να αναβαθμίσετε ή να υποβαθμίσετε το επίπεδο Υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον λογαριασμό σας, ζητώντας εγγράφως την εν λόγω αλλαγή, υπό τους ακόλουθους όρους:
Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο Υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον λογαριασμό σας μόνο μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα. Εάν εντός του ίδιου μήνα υποβληθούν πολλά αιτήματα αλλαγής, εφαρμόζεται το τελευταίο αίτημα. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα.
Οι ήδη υπάρχοντες πελάτες δεν μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή εκπτωτικών τιμών που ισχύουν για τους νέους πελάτες εν είδει προωθητικής προσφοράς.
Για τις υπηρεσίες News Spotter της Tooway και Sentinel της Europasat, δεν επιτρέπεται η υποβάθμιση σε φθηνότερο πακέτο.
Εάν αντικαταστήσετε ένα ακριβότερο πακέτο υπηρεσιών με ένα φθηνότερο, χρεώνεστε με το Τέλος Υποβάθμισης. Συνήθως απαιτούμε να εξοφλήσετε αυτήν τη χρέωση προτού γίνει υποβάθμιση στο φθηνότερο πακέτο υπηρεσιών.
Δεν μπορεί να γίνει υποβάθμιση σε φθηνότερο πακέτο υπηρεσιών 4G εντός του πρώτου τριμήνου της Ελάχιστης Περιόδου.
Η παροχή της Υπηρεσίας δεν δύναται να ξεκινήσει παρά μόνο αφότου γίνει η εγκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό. Η Εγκατάσταση δεν σημαίνει ότι η Υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί επιτυχώς.
Η Υπηρεσία παρέχεται στην πύλη Ethernet του δορυφορικού μόντεμ. Δεν υποστηρίζουμε την εγκατάσταση, διαμόρφωση ή λειτουργία δικτύων Πελατών πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του Εξοπλισμού.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εσείς:

αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες μας παρέχονται ως ένα είδος φορέα ή αγωγού και επομένως δεν ελέγχουμε, δεν υποστηρίζουμε ούτε λογοκρίνουμε το υλικό που είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το διαδίκτυο με δική σας ευθύνη και στο πλαίσιο όλων των ισχυόντων εθνικών και διεθνών νόμων και κανονισμών·

αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που ενδέχεται να αποκτήσετε μέσω των Υπηρεσιών πιθανόν να μην είναι πλήρεις, ακριβείς, επικαιροποιημένες ή να περιέχουν λάθη και ότι δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που ενδέχεται να αποκτήσετε από τις Υπηρεσίες θα είναι κατάλληλες για τους σκοπούς και τις απαιτήσεις σας·

αναγνωρίζετε ότι το ακριβές εύρος ζώνης και η ακριβής ταχύτητα κάθε ευρυζωνικής σύνδεσης θα ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών που βρίσκονται σε ζωντανή σύνδεση στο δίκτυο·

συμφωνείτε ότι εάν σταματήσουμε να παρέχουμε Υπηρεσίες σε εσάς, θα πάψετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και θα μας επιστρέψετε άμεσα τον Εξοπλισμό (εκτός εάν τον έχετε αγοράσει) και, κατ’ επιλογή μας, θα διαγράψετε ή θα καταστρέψετε όλο το Λογισμικό που σας παρείχαμε για να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες·

αποδέχεστε ότι εάν συνδιαλλαγείτε με οποιοδήποτε τρίτο μέρος κατά τη διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών, φέρετε πλήρη ευθύνη για τις εν λόγω συναλλαγές·

αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν εσείς (ή οι εργαζόμενοί σας ή άλλοι εγκεκριμένοι χρήστες, εάν υφίστανται) παραβιάσουν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου 4 ή του άρθρου 8, έχετε παραβιάσει μια σημαντική προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης, κάτι που μας δίνει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 10, αναστολής της χρήσης ή διακοπής της σύνδεσης μερικών ή όλων των Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 9. Θα μας αποζημιώνετε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για οποιαδήποτε ζημία η οποία προκύπτει από την εν λόγω παραβίαση του παρόντος άρθρου 4 ή του άρθρου 8,

αποδέχεστε ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ταχύτητα καταφόρτωσης ή αναφόρτωσης στην Υπηρεσία, και

αναγνωρίζετε ότι μόνο ένα πρόσθετο πακέτο δεδομένων μπορεί να αγοραστεί κάθε μήνα. Τα καθορισμένα πακέτα δεδομένων λήγουν την τελευταία ημέρα του μήνα.

Η εταιρεία μας:

θα σας ειδοποιεί τουλάχιστον ένα μήνα προκαταβολικά σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής ή ανάκλησης οποιουδήποτε στοιχείου των Υπηρεσιών και εάν προχωρήσουμε σε ουσιώδη αλλαγή ή ανάκληση οποιουδήποτε στοιχείου των Υπηρεσιών, μπορείτε να ακυρώσετε την παροχή Υπηρεσιών προειδοποιώντας μας για την ακύρωση εντός 14 ημερών από τη στιγμή που σας ειδοποιήσαμε για την εν λόγω αλλαγή ή ανάκληση· και

θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρούμε τις Υπηρεσίες χωρίς ιούς, σφάλματα και λάθη, αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες δεν θα περιλαμβάνουν κάτι που ενδεχομένως να βλάψει τον εξοπλισμό ή τα δεδομένα σας.

Δεν θα διατηρούμε εφεδρικά αντίγραφα email ή άλλων δεδομένων που σας ανήκουν·

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για την απώλεια ή ζημία που προκαλείται στον Εξοπλισμό Πελάτη σε περίπτωση που καταφορτώνετε λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις χρήσης των Υπηρεσιών

Δεν θα χρησιμοποιείτε (και θα διασφαλίζετε ότι οι εργαζόμενοί σας/χρήστες δεν χρησιμοποιούν) τις Υπηρεσίες για οποιαδήποτε παράνομη, ανήθικη ή καταχρηστική δραστηριότητα ούτε θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να προσβάλετε ή να προκαλέσετε όχληση. Σε αυτές τις δραστηριότητες ενδέχεται να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η πειρατεία, η ανάλυση δικτύου ή παρόμοιες τεχνικές ή η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων χωρίς εύλογη αιτία μέσω spamming ή ανώνυμης αναταχυδρόμησης ή διαφορετικών διακομιστών.

Δεν πρέπει να επιτρέπετε ούτε να προκαλείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του Εξοπλισμού (εκτός εάν τον έχετε αγοράσει).

Θα πρέπει να παρέχετε άμεσα πληροφορίες στην εταιρεία μας, κατόπιν εύλογου αιτήματός μας, σε σχέση με τη γενικότερη παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς.

Θα ακολουθείτε όλες τις εύλογες οδηγίες που σας δίνουμε σε σχέση με την Εγκατάσταση, τις Υπηρεσίες, τον Εξοπλισμό και τις Χρεώσεις και ευθύνες που έχετε μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών. Πρέπει να λάβετε υπόψη ιδιαίτερα τη χρήση και τις χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες NewsSpotter και Sentinel.

Όταν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει να βρίσκεστε εντός εμβέλειας του εξοπλισμού που αποτελεί μέρος ενός ασύρματου δικτύου.

Εσείς και οι εργαζόμενοί σας/χρήστες δεν θα πρέπει να επιτρέπετε την πρόσβαση ούτε να παραχωρείτε λοιπά δικαιώματα επί των Υπηρεσιών ή του Εξοπλισμού σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρά μόνο κατόπιν έγγραφης άδειάς μας.

Εσείς και οι εργαζόμενοί σας/χρήστες δεν θα παρεμβαίνετε ή επιχειρείτε να παρεμβαίνετε, ούτε θα επιτρέπετε να παρέμβει ή να επιχειρήσει να παρέμβει τρίτος στον Εξοπλισμό, το Λογισμικό που παρέχει τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο ανήκει σε ή χρησιμοποιείται από εμάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Εσείς και οι εργαζόμενοι/χρήστες σας δεν θα συντηρείτε, διορθώνετε ή επιτρέπετε σε τρίτο μέρος να αναλάβει τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση ή να επιχειρήσει να αναλάβει τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση του Λογισμικού ή του Εξοπλισμού, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση. Οποιαδήποτε ενέργεια αυτού του είδους θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί άκυρη κάθε εγγύηση που σχετίζεται με το Λογισμικό ή τον Εξοπλισμό.

Εσείς και οι εργαζόμενοί σας/χρήστες δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για την εν γνώσει σας ή εξ αμελείας μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε κωδικό, αρχείο ή πρόγραμμα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για την πρόκληση διακοπής, ζημίας, καταστροφής ή περιορισμού της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστή ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

Ακόμα και εάν μας ενημερώσετε σχετικά με την ύπαρξη ορισμένων εργαζομένων ή χρηστών που τους έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης, αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωσή σας να παρακολουθείτε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης και να τους διατηρείτε ασφαλείς.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Χρήση Εξοπλισμού

Σας παρέχουμε τον Εξοπλισμό προκειμένου να είστε σε θέση να λάβετε τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Εξοπλισμού για οποιονδήποτε άλλον σκοπό ενώ θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις οδηγίες των κατασκευαστών και κάθε εύλογη οδηγία που ενδέχεται να παρέχουμε κατά καιρούς αναφορικά με τη χρήση του Εξοπλισμού.

Εάν σας ζητήσουμε να μας επιβεβαιώσετε την τοποθεσία του Εξοπλισμού, θα μας δώσετε την τοποθεσία το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός επτά ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματός μας. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του Εξοπλισμού σε άλλη τοποθεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον δικό σας Εξοπλισμό Πελάτη, δεν εγγυόμαστε ότι ο Εξοπλισμός είναι συμβατός ή ότι θα λειτουργήσει με τον δικό σας Εξοπλισμό Πελάτη. Δεν φέρουμε για κανένα λόγο ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται στον Εξοπλισμό Πελάτη σας ή σε δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτόν ως απόρροια της χρήσης του σε συνδυασμό με τον Εξοπλισμό.

Ως ο πάροχος αυτού του Εξοπλισμού και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία για τα ΑΗΗΕ), σας εφιστούμε την προσοχή στην απαίτηση περί μη διάθεσης των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και περί χωριστής συλλογής των εν λόγω αποβλήτων. Συμφωνείτε ότι θα τηρείτε τις εν λόγω ή οποιεσδήποτε επιπρόσθετες υποχρεώσεις ή άλλες υποχρεώσεις που τις αντικαθιστούν όταν ο Εξοπλισμός δεν θα είναι πλέον απαραίτητος σε εσάς ή στην εταιρεία μας.

Κυριότητα Εξοπλισμού και Κίνδυνος
Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία αγοράζετε τον Εξοπλισμό ή προκύψει διαφορετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ μας, η εταιρεία μας διατηρεί πάντοτε την κυριότητα του Εξοπλισμού. Θα ευθύνεστε έναντι της εταιρείας μας και θα μας αποζημιώνετε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για κάθε απώλεια ή κλοπή του Εξοπλισμού ή τυχόν ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει προκληθεί.

Δεν επιτρέπεται να διαθέτετε ή να παρεμβαίνετε στον Εξοπλισμό μας με οποιονδήποτε τρόπο, παραδείγματος χάριν, επιχειρώντας την πώληση ή εκμίσθωση αυτού σε οποιονδήποτε άλλο, την ανταλλαγή ή την ενεχυρίαση αυτού στο πλαίσιο δανείου, υποθήκης ή άλλης χρέωσης ούτε θα επιτρέπετε την κατάσχεση του Εξοπλισμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας.

Όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Εξοπλισμό θα μετατεθούν σε εσάς κατά την παράδοση. Σας συνιστούμε να ασφαλίζετε τον Εξοπλισμό έναντι απώλειας, κλοπής, πυρκαγιάς, πλημμύρας και οποιουδήποτε άλλου κινδύνου ζημίας ή καταστροφής μετά την παράδοση αυτού.

Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός ή άλλα προϊόντα έχουν αγοραστεί και εγκατασταθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιδότησης από οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή κεντρική αρχή, ο τίτλος κυριότητας δεν περιέρχεται ουδέποτε σε εσάς. Επίσης, σε περίπτωση που μετακομίσετε από το ακίνητο όπου έχει εγκατασταθεί το επιδοτούμενο σετ εξοπλισμού ή/και άλλα προϊόντα στο πλαίσιο ενός προγράμματος κρατικής επιδότησης, πρέπει να αφήσετε πίσω τον εν λόγω εξοπλισμό για πιθανή χρήση από ή/και προς όφελος του μελλοντικού ενοίκου του ακινήτου.

Επισκευή/Αντικατάσταση Εξοπλισμού

Συμφωνείτε να μας ειδοποιείτε άμεσα για τυχόν απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε μέρος του Εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, αναλυτικά στοιχεία της οποίας θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας ή θα σας αποστέλλονται μέσω της ομάδας τεχνικών μας κατόπιν αιτήματος, έχουμε την ευθύνη επισκευής ή αντικατάστασης του Εξοπλισμού μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η ζημία ή το πρόβλημα έχει προκληθεί λόγω δικής σας αμέλειας, κακής χρήσης, κατάχρησης ή αθέτησης οποιουδήποτε μέρους της παρούσας Σύμβασης.

Εγγύηση Δορυφορικού Μόντεμ & TRIA: 24 μήνες

Εγγύηση Ασύρματου Δρομολογητή: 12 μήνες

Η εν λόγω επισκευή ή αντικατάσταση ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανταλλαγή Εξοπλισμού. Εξοπλισμός αντικατάστασης παρέχεται μόνο αφού πρώτα επιστραφεί στην εταιρεία μας και παραληφθεί από αυτή το αντίστοιχο τμήμα του πιθανώς ελαττωματικού Εξοπλισμού. Εάν δεν μας επιστρέψετε τον Εξοπλισμό στην αντίστοιχη διεύθυνση που αναφέρεται στη ρήτρα 5ε, αποδέχεστε ότι δεν φέρουμε καμία υποχρέωση να σας παράσχουμε τον Εξοπλισμό αντικατάστασης, ενώ οποιαδήποτε επισκευή/αντικατάσταση θα εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική μας ευχέρεια και ενδέχεται να επιφέρει επιπρόσθετες Χρεώσεις. Εάν το επιστρεφόμενο είδος υποβληθεί σε δοκιμή από την εταιρεία μας και διαπιστωθεί ότι δεν είναι ελαττωματικό, θα σας επιστρέφεται. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό, θα σας επιστρέψουμε τα ταχυδρομικά τέλη στη χαμηλότερη ισχύουσα τιμή που χρεώνεται από την αντίστοιχη ταχυδρομική υπηρεσία.

Ενδέχεται να προχωρήσουμε σε προσθήκη ή αντικατάσταση του Εξοπλισμού, εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών ή για άλλους έγκυρους λόγους.

Τυχόν εγγυήσεις που παρέχονται σε σχέση με την εγκατάσταση από έναν υπεύθυνο εγκατάστασης που δεν είναι η εταιρεία μας ή από έναν υπεύθυνο εγκατάστασης που ανήκει στο προσωπικό της εταιρείας μας, την ευθύνη έχει ο εν λόγω υπεύθυνος. Όπου η Εγκατάσταση παρέχεται από εμάς, η εγγύηση δίδεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής της Συνομοσπονδίας Εγκαταστατών Κεραιών (CAI): 12 μήνες για τον χρησιμοποιούμενο Εξοπλισμό και την ποιότητα Εγκατάστασης. Οι ζημίες από ανέμους, τα χτυπήματα που δέχεται ο Εξοπλισμός και κάθε άλλη ζημία πέραν της φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται ρητώς από την εγγύηση.

Φροντίδα Εξοπλισμού

Πρέπει να φροντίζετε τον Εξοπλισμό στο πλαίσιο της συνήθους επιμέλειας. Δεν πρέπει να επιτρέπετε (ούτε να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλον πέραν των αντιπροσώπων μας) προσθήκες, παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις στον Εξοπλισμό με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται αυστηρά ο διαχωρισμός ή η αναπαραγωγή γραμμών ή/και καλωδίου σήματος. Πέραν των άλλων δικαιωμάτων που ενδεχομένως έχει η εταιρεία μας, η ενέργεια αυτή δύναται να οδηγήσει σε αναστολή των Υπηρεσιών, καταγγελία της Σύμβασης ή/και παρακράτηση του συνόλου ή μέρους της προκαταβολής που ίσως έχετε καταβάλει.

Συμφωνείτε ότι όταν ο Εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, θα τον διατηρείτε σε λειτουργία αναμονής χωρίς να διακόπτετε την παροχή ρεύματος.

Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, τροποποίηση ή απάλειψη οποιωνδήποτε λέξεων ή ετικετών που φέρει ο Εξοπλισμός.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζημίας του Εξοπλισμού μας για οποιονδήποτε λόγο πέραν ενός κατασκευαστικού ή σχεδιαστικού ελαττώματος ή της φυσιολογικής φθοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, πρέπει να μας ειδοποιείτε άμεσα. Στην περίπτωση εν λόγω απώλειας ή ζημίας, πληρώνετε το πλήρες κόστος αντικατάστασης του Εξοπλισμού μας ή, εάν η επισκευή γίνεται έναντι εύλογου ποσού (κατά τη δική μας αποκλειστική άποψη), πληρώνετε το κόστος επισκευής και τα εύλογα έξοδά μας για την πραγματοποίηση της επισκευής.

Επιστροφή Εξοπλισμού μετά το πέρας της παρούσας Σύμβασης
Με τη λύση της παρούσας Σύμβασης ή την ακύρωση μέρους των Υπηρεσιών που απαιτούν τμήμα του Εξοπλισμού, μας επιστρέφετε, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λύσης ή ακύρωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ μας, στην επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας μας (βλ. πιο κάτω), με δικά σας έξοδα, τουλάχιστον το εσωτερικό δορυφορικό μόντεμ και τον πομποδέκτη που βρίσκεται στην άκρη του βραχίονα στο δορυφορικό κάτοπτρο. Εάν δεν το πράξετε, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για το κόστος του Εξοπλισμού στις επίσημες τιμές τιμοκαταλόγου που ισχύουν εκείνο το χρονικό διάστημα.

Επαγγελματική διεύθυνση στο Ην. Βασίλειο:
Broadband House
108 Churchill Road
Bicester
Oxon
OX26 4XD
United Kingdom

Μπορούμε να διασφαλίσουμε την εν λόγω πληρωμή μέσω οποιουδήποτε μηχανισμού πληρωμής που μας είχατε προτείνει στο παρελθόν, ακόμα και στην περίπτωση που στη συνέχεια ακυρώσατε ή ανακαλέσατε την εν λόγω μέθοδο πληρωμής.

Όταν ο Εξοπλισμός επιστρέφεται στην εταιρεία μας, πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να λειτουργεί πλήρως. Σε διαφορετική περίπτωση, έχετε την ευθύνη να πληρώσετε το χαμηλότερο κόστος του Εξοπλισμού μας ή, εάν η επισκευή γίνεται έναντι εύλογου ποσού (κατά τη δική μας αποκλειστική άποψη), πληρώνετε το κόστος επισκευής και τα εύλογα έξοδά μας για την πραγματοποίηση της επισκευής.

Η εταιρία μας έχει την επιλογή να ορίσει έναν αντιπρόσωπο ή τρίτο μέρος αντ’ αυτής στον οποίο θα πρέπει να επιστρέφεται ο Εξοπλισμός ή να πραγματοποιείται η πληρωμή.

Γιατί πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτές τις προϋποθέσεις

Σας παρέχουμε τον Εξοπλισμό υπό την προϋπόθεση (εξαιρουμένης της φυσιολογικής φθοράς) ότι συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης. Εάν δεν συμμορφωθείτε με την παρούσα Σύμβαση, συγκεκριμένα (αλλά όχι μόνο) με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5, ή εάν υπάρχει εύλογη υποψία αδυναμίας συμμόρφωσης, έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την επιστροφή του Εξοπλισμού στην εταιρεία μας ή/και την αφαίρεσή του από την κατοχή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μας επιτρέπετε την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις σας και θα λαμβάνετε κάθε απαραίτητη συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη, τον υπεύθυνο του κτιρίου ή τον ένοικο για να επιτευχθεί η επιστροφή του Εξοπλισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Θα αναφέρουμε στον Ιστότοπό μας ή στα έντυπα παραγγελίας τις αποδεκτές μεθόδους εγκατάστασης του Εξοπλισμού για τη λήψη των Υπηρεσιών. Η συνιστώμενη επιλογή είναι η Εγκατάσταση του Εξοπλισμού από τους προτιμώμενους υπεύθυνους εγκατάστασής μας, ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τον δικό σας εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο εγκατάστασης ή να πραγματοποιήσετε ο ίδιος/η ίδια την εγκατάσταση.

Εάν μας ζητήσετε να πραγματοποιήσουμε την Εγκατάσταση του Εξοπλισμού, θα ισχύουν οι επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που βρίσκονται εδώ.

Εάν επιλέξετε τον δικό σας υπεύθυνο εγκατάστασης ή επιθυμείτε να ολοκληρώσετε ο ίδιος/η ίδια την εγκατάσταση, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Δεν φέρουμε την υποχρέωση να παράσχουμε επιπρόσθετη βοήθεια. Εάν μας ζητηθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε στις επίσημες τιμές τιμοκαταλόγου μας κατά τον χρόνο που θα παράσχουμε τις εν λόγω υπηρεσίες υποστήριξης εγκατάστασης σε εσάς ή στον υπεύθυνο εγκατάστασής σας.

Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε εσείς την εγκατάσταση ή επιλέξετε τον δικό σας εγκαταστάτη, πρέπει να καταβάλετε εύλογες προσπάθειες να ολοκληρώσετε την Εγκατάσταση εντός 14 ημερών από την παραλαβή του Εξοπλισμού. Έχουμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για τις Υπηρεσίες από την προγενέστερη εκ των ακόλουθων δύο ημερομηνιών, είτε από τη λήξη της προαναφερθείσας 14ήμερης περιόδου είτε από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Εγκατάστασης, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει γραπτώς μια άλλη ημερομηνία έναρξης.

Προσφέρουμε μια εθνική υπηρεσία εγκατάστασης στο Ην. Βασίλειο αναφορικά με την εγκατάσταση και ρύθμιση της εξωτερικής κεραίας 4G και του εσωτερικού συνδυασμού Μόντεμ 4G/Ασύρματου Δρομολογητή. Επιπρόσθετα, οι Πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν οι ίδιοι την εγκατάσταση ή μέσω του υπεύθυνου εγκατάστασής τους, όχι όμως σε περίπτωση παροχής εξοπλισμού στον Πελάτη στο πλαίσιο ενός προγράμματος κρατικής επιδότησης. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται με τη δέουσα επιμέλεια βάσει των κανονισμών περί υγείας και ασφάλειας, των κανονισμών δόμησης και των κανονισμών για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Οι Πελάτες πρέπει να συμβουλεύονται έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία, όπως ένα μέλος της CAI. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται και ακολουθώντας τον Κώδικα Πρακτικής της Συνομοσπονδίας Εγκαταστατών Κεραιών (CAI) (www.cai.org.uk).

Σας συστήνουμε να φυλάξετε όλη την αρχική συσκευασία σε περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τον Εξοπλισμό στην εταιρεία μας για σέρβις ή στο πλαίσιο της εγγύησης.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προκαταβολικές Χρεώσεις για τις Υπηρεσίες είναι εκείνες που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας ή στον Ιστότοπό μας ή εκείνες που απαιτούνται από εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Συνήθως απαιτούμε την εξόφληση των Προκαταβολικών Χρεώσεων πριν την Εγκατάσταση. Εάν τα ποσά των Προκαταβολικών Χρεώσεων για τον Εξοπλισμό και την Εγκατάσταση δεν έχουν εξοφληθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε ή να αναβάλουμε τη συμφωνημένη ημερομηνία εγκατάστασης ή/και να απαιτήσουμε την επιστροφή του Εξοπλισμού που σας έχουμε παράσχει ή/και το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το σύνολο του Εξοπλισμού που παρασχέθηκε, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική γραπτή συμφωνία, θα σας τιμολογούμε ανά τακτά διαστήματα, προκαταβολικά, για τις Υπηρεσίες σε συνδυασμό με τυχόν ανεξόφλητες Χρεώσεις. Πρέπει να εξοφλείτε ολοσχερώς τον λογαριασμό σας έως την Ημερομηνία Πληρωμής του χωρίς να εφαρμόζετε παρακρατήσεις, συμψηφισμούς ή ανταπαιτήσεις. Υποχρεούστε να εξοφλήσετε τα ποσά των Χρεώσεων από την ημερομηνία κατά την οποία σας παρείχαμε για πρώτη φορά τις Υπηρεσίες (ή, εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε ο ίδιος/η ίδια την εγκατάσταση, από την ημερομηνία που ορίζεται στη ρήτρα 6δ), εκτός εάν σας γνωστοποιήσουμε διαφορετική ημερομηνία. Συμφωνείτε ότι υποχρεούστε να εξοφλήσετε τα ποσά των Χρεώσεων που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας ανεξάρτητα από το εάν αποδίδονται σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποίησε τον Εξοπλισμό ή τις Υπηρεσίες με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, όλες οι τιμές που αναφέρονται από την εταιρεία μας και δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ή/και λοιπούς φόρους) στις ενίοτε ισχύουσες χρεώσεις και όλες οι Χρεώσεις που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ενδέχεται να μεταβάλουμε κατά καιρούς τις Χρεώσεις ειδοποιώντας σας τουλάχιστον ένα μήνα πριν και ενδέχεται επίσης να μεταβάλουμε την ημερομηνία τιμολόγησης ή την περίοδο/συχνότητα τιμολόγησης. Στην υπηρεσία 4G μας, τιμολογούμε τον πρώτο μήνα προκαταβολικά. Το τιμολόγιο για τον δεύτερο μήνα εκδίδεται κατ’ αναλογία έτσι ώστε να συμπίπτει η ημερομηνία τιμολόγησης με την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

Συνήθως σας αποστέλλουμε το τιμολόγιο, το πρόγραμμα τιμολόγησης ή την απόδειξη μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς για τις Υπηρεσίες σας και λοιπές ισχύουσες Χρεώσεις.

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής των Χρεώσεων για τις Υπηρεσίες, τον Εξοπλισμό και την Εγκατάσταση. Θα σας παρέχουμε γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε μεταβολή στις Χρεώσεις. Σε περίπτωση αύξησης των Χρεώσεων, μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες παρέχοντας στην εταιρεία μας σχετική ειδοποίηση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λήψης της δικής μας ειδοποίησης. Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε κάποιο στοιχείο των Υπηρεσιών, εξακολουθείτε να ευθύνεστε για το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν οφειλόμενων Χρεώσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης έως την ημερομηνία λύσης.

Όπου παρέχονται νέες Υπηρεσίες ή πραγματοποιούνται αλλαγές στις υπάρχουσες Υπηρεσίες, θα σας ενημερώνουμε για τις Χρεώσεις (ή για τις μεταβολές στις Χρεώσεις) αναφορικά με αυτές τις Υπηρεσίες προτού κάνουμε δεκτή οποιαδήποτε παραγγελία από εσάς για την εφαρμογή κάποιας αλλαγής στην Υπηρεσία ή στα επίπεδα Υπηρεσίας

Εάν, μετά τη λήξη της Ελάχιστης Περιόδου, καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μεταξύ των ημερομηνιών τιμολόγησης, πρέπει να εξοφλήσετε όλες τις Χρεώσεις που έχουν σωρευθεί μετά τον υπολογισμό του τελευταίου λογαριασμού, καθώς και το μέρος των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες που ενδεχομένως έχουν σωρευθεί έως την επόμενη ημερομηνία τιμολόγησης.

Οι Χρεώσεις μας βασίζονται στην πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή άμεσης χρέωσης. Έχετε την ευθύνη να μας παρέχετε εγκαίρως ενημερωμένα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας και άμεσης χρέωσης, προκειμένου να μπορέσουμε να εισπράξουμε όλα τα τρέχοντα ποσά Χρεώσεων. Εάν δεν μπορούμε να εισπράξουμε το ποσό των Χρεώσεων με αυτά τα μέσα, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να το εισπράξουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως με τη χρήση άμεσων μεθόδων πληρωμής ή άλλων στοιχείων που μας έχετε ήδη παράσχει.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα Σύμβαση, δεν έχετε δικαίωμα αναστολής πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας, ως απόρροια σφαλμάτων ή/και ελαττωμάτων της Υπηρεσίας.

Είναι σημαντικό να εξοφλείτε ολοσχερώς και εγκαίρως τα ποσά των Χρεώσεων. Εάν δεν τα εξοφλείτε όταν καθίστανται πληρωτέα, αποδέχεστε ότι έχετε αθετήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οπότε έχουμε δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας και ανάκτησης του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των Χρεώσεων που οφείλονται στο πλαίσιο της παρούσας. Αυτό το δικαίωμα παρέχεται επιπροσθέτως των λοιπών νομικών δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει η εταιρεία μας απέναντι στο πρόσωπό σας.

Εάν δεν εξοφλήσετε το συνολικό ποσό των Χρεώσεων που μας οφείλετε έως την Ημερομηνία Πληρωμής, ενδέχεται να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες έως ότου εξοφληθεί το συνολικό ποσό των Χρεώσεων. Για την επαναλειτουργία των Υπηρεσιών σας ενδέχεται να απαιτηθούν έως τρεις Εργάσιμες Ημέρες από την ημερομηνία είσπραξης του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των Χρεώσεων.

Εάν η εξόφληση του ποσού των Χρεώσεων καταστεί ληξιπρόθεσμη για διάστημα άνω των πέντε Εργάσιμων Ημερών, διατηρούμε το δικαίωμα επιβολής τόκου από την Ημερομηνία Πληρωμής μέχρι την ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης (ανεξάρτητα από το εάν η ημερομηνία πληρωμής προσδιορίζεται χρονικά πριν ή μετά την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης) της τάξης του 3% ετησίως άνω του βασικού επιτοκίου δανεισμού της HSBC Plc που ισχύει κατά καιρούς.

Ενόσω οι Χρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες πέραν της Ημερομηνίας Πληρωμής ή/και ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στο επίπεδο των Υπηρεσιών που λαμβάνετε, ενώ τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει δεν δύνανται να παρασχεθούν από την εταιρεία μας έως ότου εισπράξουμε το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό των Χρεώσεων.

Θα πρέπει να καταβάλετε ένα διοικητικό τέλος της τάξης των 5£ σε περίπτωση που μας ζητήσετε την εκ νέου αποστολή έντυπου αντιγράφου των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων.

Δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας τα οποία διατηρεί η εταιρεία εκτέλεσης πληρωμών Sage Pay.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Συμφωνείτε ότι θα τηρείτε τους όρους της Πολιτικής Ποιότητας Δικτύου.

Για την παροχή των Υπηρεσιών, κάνουμε χρήση των κατάλληλων δεξιοτήτων και της δέουσας επιμέλειας χωρίς, ωστόσο, να μπορούμε να εγγυηθούμε απόδοση χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυούμαστε ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, χωρίς σφάλματα ή ασφαλής ή ότι οι Υπηρεσίες θα ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Αναγνωρίζετε ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη για απρόβλεπτες διακοπές ή μη διαθεσιμότητα λόγω διακοπής ρεύματος ή υποβάθμιση της ποιότητας των Υπηρεσιών ή του Εξοπλισμού για λόγους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Θα προσπαθούμε να διορθώσουμε τις αναφερθείσες βλάβες όσο πιο σύντομα γίνεται. Η Υπηρεσία διανέμεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές.

Η υπηρεσία είναι «υψηλής αναμονής», διότι οι δορυφόροι που την παρέχουν βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά σε ύψος περίπου 35.900 χλμ. πάνω από τη Γη. Η συνήθης αναμονή είναι της τάξης των 500 – 900 ms παρόλο που δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν υψηλότεροι χρόνοι ανταπόκρισης. Υψηλή αναμονή σημαίνει ότι μια δορυφορική υπηρεσία έχει μεγαλύτερο χρόνο ανταπόκρισης από την αντίστοιχη επίγεια υπηρεσία – ωστόσο, όταν ανταποκρίνεται, η ταχύτητα θα είναι μεγάλη. Δεν προσφέρεται για εφαρμογές όπως τα παιχνίδια για τις οποίες απαιτείται χρόνος χαμηλής αναμονής.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η’ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εταιρεία μας δύναται ανά πάσα στιγμή:

Να αναστείλει προσωρινά τις Υπηρεσίες για την επισκευή, συντήρηση ή βελτίωση των συστημάτων μας, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, ή να παρέχει προσωρινά Υπηρεσίες ή Εξοπλισμό αντικατάστασης παρόμοιας λειτουργίας σε σχέση με τα μέχρι πρότινος παρεχόμενα· ή

Να σας δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση ή διαφοροποίηση των Υπηρεσιών (τις οποίες συμφωνείτε ότι θα ακολουθείτε) όταν πιστεύουμε εύλογα ότι οι εν λόγω οδηγίες παρέχονται σε εσάς για λόγους ασφαλείας ή διατήρησης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Θα προσπαθούμε να σας ειδοποιούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα και οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εν λόγω αναστολή και θα επιδιώκουμε την επαναλειτουργία των Υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό μετά από οποιαδήποτε προσωρινή αναστολή.

Ενδέχεται να αναστείλουμε τις Υπηρεσίες μας χωρίς προειδοποίηση:

Κατά την επέλευση ενός Εξαιρούμενου Κινδύνου·

Σε επείγουσες καταστάσεις·

Όταν το απαιτεί ένα τρίτο μέρος του οποίου τα συστήματα χρησιμοποιούμε για την παροχή των Υπηρεσιών·

Όταν το απαιτεί η αστυνομία ή οι υπηρεσίες ασφαλείας ή άλλος φορέας που ενδέχεται να έχει τη νομική εξουσία να υποβάλει αυτό το αίτημα·

Εάν εσείς, οι εργαζόμενοί σας, οι χρήστες ή ένα τρίτο μέρος στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση στις Υπηρεσίες από εσάς, δεν συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ μας·

Εάν εσείς, οι εργαζόμενοί σας, οι χρήστες ή ένα τρίτο μέρος στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση στις Υπηρεσίες από εσάς, προκαλέσει ζημία στον Εξοπλισμό·

Εάν απειλείτε σωματικά ή λεκτικά ή κακομεταχειρίζεστε το προσωπικό μας·

Εάν δεν μας εξοφλείτε το συνολικό ποσό των Χρεώσεων έως την Ημερομηνία Πληρωμής· ή

Εάν αθετήσετε την παρούσα Σύμβαση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε ένα τέλος επανασύνδεσης όπου εσείς ή οι εργαζόμενοί σας/χρήστες, ενεργώντας οι ίδιοι ή μέσω τρίτου, προκάλεσαν ή συνέβαλαν στην αναστολή των Υπηρεσιών.

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η εταιρεία μας ή εσείς μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση άμεσα, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο έτερος συμβαλλόμενος αθετεί ένα σημαντικό άρθρο ή προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης ή άλλα λιγότερο σημαντικά άρθρα ή προϋποθέσεις και (εάν η αθέτηση είναι δυνατό να διορθωθεί) δεν διορθώσει την κατάσταση εντός 21 ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή μας·

Εάν ο έτερος συμβαλλόμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασίες πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιες συνθήκες ή, κατά την εύλογη γνώμη του μέρους που καταγγέλει τη σύμβαση, ο έτερος συμβαλλόμενος αδυνατεί να εξοφλήσει τις οφειλές του·

Η εταιρεία μας ή εσείς μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση μετά τη λήξη της Ελάχιστης Περιόδου, υπό την προϋπόθεση της παροχής έγγραφης ειδοποίησης 30 ημερών.

Εάν καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση κατά τη διάρκεια της Ελάχιστης Περιόδου (και όχι όταν έχετε το δικαίωμα διακοπής των Υπηρεσιών χωρίς να επιβαρυνθείτε με το τέλος πρόωρης διακοπής), υποχρεούστε να πληρώσετε το τέλος πρόωρης λύσης. Το τέλος πρόωρης λύσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χρεώσεων που θα είχατε πληρώσει για τις επιλεγμένες Υπηρεσίες κατά το υπόλοιπο διάστημα της Ελάχιστης Περιόδου μείον το κόστος που εξοικονομούμε, όπως το κόστος της μη παροχής Υπηρεσιών εφεξής, και το όφελος που καρπωνόμαστε λόγω πρόωρης είσπραξης του καταβαλλόμενου ποσού. Εάν δεν λάβουμε διαφορετικές οδηγίες από εσάς, μπορούμε να χρεώσουμε το τέλος πρόωρης λύσης απευθείας στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας, τα στοιχεία της οποίας μας έχετε δώσει (π.χ. όταν πληρώσατε για τις Υπηρεσίες ή την Εγκατάσταση) ή μέσω άμεσης χρέωσης. Θα σας παρέχουμε εύλογη ειδοποίηση προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε χρέωση.

Μπορείτε να καταγγείλετε γραπτώς την παρούσα Σύμβαση στη διεύθυνση που ορίζεται στο άρθρο 18(α) ή επικοινωνώντας μαζί μας εδώ.

Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση:
“εάν δεν εξοφλήσετε το ποσό μιας Χρέωσης εντός 14 ημερών από την Ημερομηνία Πληρωμής· ή
εάν ο Φορέας του Δορυφόρου αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να παρέχει στην εταιρεία μας αυτές τις Υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι σας παρέχουμε έγγραφη ειδοποίηση 30 ημερών.”

Με τη λύση της Σύμβασης, εσείς:

πρέπει να πληρώσετε το οφειλόμενο ποσό των ισχυουσών Χρεώσεων στο τέλος του ακόλουθου μήνα μετά τον μήνα επίδοσης της αναγγελίας καταγγελίας·

πρέπει να επιστρέψετε τον Εξοπλισμό μας κατόπιν σχετικού αιτήματός μας· και

θα αποσυνδεθείτε από τις Υπηρεσίες, ενώ δεν θα μπορείτε πλέον να τις χρησιμοποιήσετε.

Εάν, μετά τη διακοπή σύνδεσης των Υπηρεσιών σας, επιθυμείτε ξανά την επανασύνδεσή τους, ισχύει το σύνηθες τέλος σύνδεσης για αυτήν την περίπτωση.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Το παρόν άρθρο 11 ισχύει μόνο εάν είστε (ιδιώτης) καταναλωτής.

Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας σύμβασης εντός μιας περιόδου που ξεκινά από την ημερομηνία που κάνουμε δεκτή την Παραγγελία σας και λήγει 14 ημέρες μετά την Εγκατάσταση του Εξοπλισμού («Προθεσμία υπαναχώρησης)». Η ακύρωση πρέπει να πραγματοποιείται γραπτώς στη διεύθυνση που ορίζεται στο άρθρο 18(α), μέσω κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της εταιρείας μας ή συμπλήρωσης του εντύπου αιτήματος πελάτη εδώ (η «Αναγγελία ακύρωσης»). Μετά τη λήξη της Προθεσμίας υπαναχώρησης, δεν μπορεί να γίνει καμία Αναγγελία ακύρωσης και κάθε αναγγελία αυτού του είδους θεωρείται καταγγελία της παρούσας Σύμβασης κατά τη διάρκεια της Ελάχιστης Περιόδου (βλ. άρθρο 10).

Εάν ακυρώσετε την Παραγγελία σας αφού σας έχει παραδοθεί ένα μέρος ή το σύνολο του Εξοπλισμού, επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του Εξοπλισμού στην εταιρεία μας και, εάν είναι απαραίτητο, για το κόστος απεγκατάστασης του εγκατεστημένου Εξοπλισμού σύμφωνα με τις επίσημες τιμές τιμοκαταλόγου μας. Καθώς ενδέχεται να προσφέρουμε επιδοτούμενες υπηρεσίες ή ειδικές προσφορές για τον Εξοπλισμό ή τις Χρεώσεις Εγκατάστασης, οι χρεώσεις απεγκατάστασης ενδέχεται να είναι υψηλότερες από το ποσό που πληρώσατε για την αρχική Εγκατάσταση.

Όπου ο Εξοπλισμός ή άλλο σχετικό μέρος της Υπηρεσίας έχει ενεργοποιηθεί πριν από την παραλαβή εκ μέρους μας της Ειδοποίησης Ακύρωσης, θα ευθύνεστε για τυχόν Χρεώσεις που σχετίζονται με τυχόν ήδη παρεχόμενες Υπηρεσίες έως το σημείο της ακύρωσης, περιλαμβανομένων τυχόν Χρεώσεων ενεργοποίησης. Θα γίνεται παρακράτηση όλων των ισχυουσών Χρεώσεων από τις επιστροφές ποσών που ενδεχομένως σας οφείλει η εταιρεία μας.

Μετά την επιστροφή του Εξοπλισμού στην εταιρεία μας, θα τον υποβάλουμε άμεσα σε δοκιμή και έλεγχο. Εάν ο Εξοπλισμός θεωρηθεί ευλόγως από την εταιρεία μας ότι έχει υποστεί ζημία ή είναι ελαττωματικός κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο (χωρίς να έχει υποστεί ζημία από εμάς ή λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος), θα χρεώσουμε ποσό ισοδύναμο με τη μείωση της αξίας του Εξοπλισμού είτε βάσει αντικατάστασης είτε βάσει επισκευής, οποιοδήποτε εκ των δύο ποσών είναι το χαμηλότερο, συν τα εύλογα διοικητικά έξοδα.

Θα σας παρέχουμε ένα οριστικό τιμολόγιο που θα αναφέρει τις Χρεώσεις που προκύπτουν και κάθε καθαρό υπόλοιπο που ενδεχομένως οφείλετε στην εταιρεία μας ή που η εταιρεία οφείλει σε εσάς. Θα εισπράττουμε τα οφειλόμενα στην εταιρεία μας ποσά ή θα επιστρέφουμε το οφειλόμενο σε εσάς υπόλοιπο εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου του Εξοπλισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μετά την παραγγελία σας για την παροχή Υπηρεσιών από την εταιρεία μας και προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας εφοδιάσουμε με μια ταυτότητα χρήστη ή/και έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Φέρετε ευθύνη για την ασφάλεια και τη δέουσα χρήση όλων των ταυτοτήτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης και πρέπει να τα διατηρείτε απόρρητα και να μην τα αποκαλύπτετε σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να λάβετε πρώτα έγγραφη άδεια από εμάς.

Πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα εάν υποψιάζεστε ότι ένας κωδικός πρόσβασης έχει παραβιαστεί ή εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας εκδώσουμε νέο κωδικό πρόσβασης.

Εάν έχουμε λόγο να υποψιαζόμαστε ότι υπήρξε ή είναι πιθανόν να υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας ή κακή χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασής σας και να σας ειδοποιήσουμε σχετικά.

Υποχρεούστε να μας δίνετε άμεσα και με ακρίβεια όλες τις πληροφορίες που ζητάμε σε εύλογο πλαίσιο για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας Σύμβασης.

Πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα για κάθε αλλαγή στις πληροφορίες που μας έχετε δώσει, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον Εξοπλισμό. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν έξοδα με τα οποία επιβαρύνεστε ή για ποσά που δεν αποταμιεύσατε διότι δεν μας ειδοποιήσατε εγκαίρως για αυτές τις αλλαγές.

Ενδέχεται να μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε γραφεία παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 2(γ). Ενδέχεται επίσης να μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις Αρμόδιες Αρχές και σε τρίτα μέρη στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου και της διεξαγωγής αντίστοιχων ερευνών.

Επεξεργαζόμαστε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας (δημοσιεύεται στη διεύθυνση https://www.europasat.com/privacy-policy/) και τις κατά καιρούς επικαιροποιήσεις της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ορισμένο από το υλικό στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών θα προστατεύεται με απαγόρευση αναδημοσίευσης, δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή βάσει άλλων δικαιωμάτων και νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας και ενδέχεται να ανήκει σε εμάς ή σε τρίτα μέρη. Επιτρέπεται η χρήση αυτού του υλικού μόνο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται, παρά μόνο στον βαθμό που είναι εύλογα απαραίτητη, η χρήση των Υπηρεσιών ή η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση ή εμπορική χρήση υλικού αυτού του είδους που περιέρχεται στην κατοχή σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Εάν προχωρήσετε σε μετάδοση υλικού ή περιεχομένου κατά τη διάρκεια χρήσης των Υπηρεσιών, αν και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του δικτύου μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε αυτήν την ασφάλεια.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης και προσαρμογής του υλικού σας προκειμένου να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες και, σε αυτό το πλαίσιο, μας παρέχετε μια ελεύθερη, ανέκκλητη, παγκόσμια άδεια χρήσης του υλικού σας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού εξακολουθούν να παραμένουν στην κυριότητά μας ή στην κυριότητα των δικαιοπαρόχων μας. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τις άδειες του Λογισμικού, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ειδοποιείστε για εκείνες, όπως με την εμφάνιση μιας ειδοποίησης στην οθόνη μέσω της οποίας κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

Σας παραχωρούμε μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης του Λογισμικού, μόνο σε εκτελέσιμη μορφή. Η άδεια που σας παραχωρείται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση, μεταβίβαση, εκχώρηση ή κατά άλλον τρόπο διάθεσή της. Εάν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με τρόπο που συνιστά αθέτηση της παρούσας Σύμβασης, η παραχώρηση άδειας θα λύεται άμεσα. Αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε ένας μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών, ωστόσο, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του Λογισμικού παρά μόνο η δημιουργία ενός αποκλειστικού αντιγράφου ως εφεδρικό αρχείο ή για αρχειοθέτηση. Τα εν λόγω αντίγραφα διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός, η ενοικίαση, η μίσθωση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβίβαση του Λογισμικού. Δεν επιτρέπεται να επιχειρείτε τον αντίστροφο σχεδιασμό, την αποκωδικοποίηση, την αντίστροφη μεταγλώττιση ή την αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του σε ανθρωπίνως αναγνώσιμη μορφή ούτε θα επιτρέπετε σε άλλους να το πράττουν εν γνώσει σας, παρά μόνο στον βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ρητά αυτόν τον περιορισμό. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του Λογισμικού ή η δημιουργία παράγωγων έργων από το Λογισμικό.

Δεν επιτρέπεται η καταφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Λογισμικού ή οποιασδήποτε υποκείμενης πληροφορίας ή τεχνολογίας παρά μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ελέγχου εξαγωγών από τη χώρα προέλευσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχουμε συνάψει μεταξύ μας ρητή και έγγραφη συμφωνία διαφορετικού περιεχομένου, μόνο το προσωπικό μας και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί μας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για τις Υπηρεσίες και τον Εξοπλισμό.

Επιπρόσθετες Χρεώσεις ενδέχεται να ισχύουν όπου έχουν προκληθεί προβλήματα λόγω κακής χρήσης ή κατάχρησης του Εξοπλισμού από εσάς ή από ένα άτομο που ενεργεί για λογαριασμό σας ή υπό τον έλεγχό σας, ακόμα κι αν τα εν λόγω γεγονότα συνέβησαν κατά την επιχειρούμενη επισκευή, αφαίρεση ή αναδιαμόρφωση του Εξοπλισμού ή των Υπηρεσιών. Σε αυτές τις Χρεώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνονται εκείνες με τις οποίες επιβαρυνόμαστε άμεσα και ευλόγως στο πλαίσιο ενεργειών που υποχρεούμαστε να κάνουμε και που προκύπτουν από τις επιπτώσεις ιών, κακόβουλου λογισμικού ή άλλου λογισμικού που χρησιμοποιείται με δόλιο σκοπό και εισάγεται μέσω οποιουδήποτε εξαρτήματος του Εξοπλισμού.

Όπου παρέχουμε τον Εξοπλισμό σε εσάς στο πλαίσιο του πακέτου σας, έχουμε την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του Εξοπλισμού για όσο διάστημα εξακολουθείτε να λαμβάνετε τις Υπηρεσίες από την εταιρεία μας και εφόσον εξοφλείτε εγκαίρως τα ποσά όλων των Χρεώσεων. Στην περίπτωση που έχετε αγοράσει Εξοπλισμό απευθείας από εμάς, έχουμε την ευθύνη συντήρησής του και μετά την αναφερόμενη περίοδο εγγύησης. Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε τον Εξοπλισμό χρησιμοποιώντας ένα τρίτο μέρος και όχι την εταιρεία μας, έχετε την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του Εξοπλισμού.

Χρεώσεις συντήρησης ενδέχεται να ισχύουν όπου έχουν προκληθεί προβλήματα με τις υπηρεσίες ή τον Εξοπλισμό λόγω κακής χρήσης του Εξοπλισμού από εσάς, ακόμα κι αν τα εν λόγω γεγονότα συνέβησαν κατά την επιχειρούμενη επισκευή, αφαίρεση ή αναδιαμόρφωση του Εξοπλισμού ή των Υπηρεσιών. Σε αυτές τις χρεώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνονται εκείνες με τις οποίες επιβαρυνόμαστε άμεσα και ευλόγως λόγω των επιπτώσεων στις Υπηρεσίες μας που προκαλούνται από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλο λογισμικό που χρησιμοποιείται με δόλιο σκοπό και εισάγεται μέσω οποιουδήποτε εξαρτήματος του Εξοπλισμού Πελάτη.

Η υποχρέωσή σας να μας παρέχετε μια έγκυρη και τρέχουσα διεύθυνση email μέσω της οποίας μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ανά πάσα στιγμή συνιστά προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν έχουμε έγκυρη ή τρέχουσα διεύθυνση email σας, ενδέχεται να υποχρεούστε σε εξόφληση επιπρόσθετων χρεώσεων που προκύπτουν λόγω αδυναμίας επικοινωνίας μαζί σας κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό σχετικά με τον λογαριασμό σας ή άλλα θέματα. Επίσης, ενδέχεται να σας δώσουμε μια συγκεκριμένη διεύθυνση email με την οποία θα έχετε πρόσβαση στην πύλη πελατών μας και μέσω της οποίας διάφορες πληροφορίες, που είτε αφορούν συγκεκριμένα εσάς είτε αφορούν γενικά τις Υπηρεσίες, θα δημοσιεύονται κατά καιρούς. Η εν λόγω διεύθυνση email ίσως απαιτείται και για την εκτέλεση ενεργειών όπως η ηλεκτρονική προβολή τιμολογίων, η αποστολή αιτημάτων για επίλυση προβλημάτων και η λήψη αλληλογραφίας από την εταιρεία μας.

ΕΥΘΥΝΗ
Έχουμε νομική ευθύνη απέναντί σας μόνο όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

Η συνολική ευθύνη της εταιρείας μας απέναντι στο πρόσωπό σας για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δική μας ή οποιουδήποτε ατόμου εργάζεται για λογαριασμό μας σε σχέση με την αθέτηση σύμβασης, την αμέλεια ή την προσυμβατική παραπλάνηση περιορίζεται στο ποσό των Χρεώσεων που εισπράτταμε στο πλαίσιο της Σύμβασης επί 12 μήνες πριν την πράξη ή παράλειψη βάσει της οποίας εγείρεται οποιαδήποτε αξίωση·

Δεν ευθυνόμαστε απέναντί σας κατά κανέναν τρόπο για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική, παρεμπίπτουσα απώλεια ή ζημία ή διαφυγόντα κέρδη, εισόδημα, έξοδα, καλή φήμη ή προσδοκώμενες αποταμιεύσεις ανεξάρτητα από το πώς προκλήθηκαν, ακόμα κι αν ήταν προβλέψιμες ή είχαμε ειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο επέλευσής τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Καμία διάταξη στην παρούσα Σύμβαση δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας ή την ευθύνη των αντιπροσώπων, εργολάβων ή υπαλλήλων που εργάζονται για την εταιρεία μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται εξ αμελείας, για απάτη ή δόλια παραπλάνηση ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία η ευθύνη είναι αδύνατο να αποκλειστεί βάσει νόμου.

Το παρόν άρθρο 15 ισχύει ακόμα και μετά τη λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ενδέχεται να μεταβάλλουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, θα σας παρέχουμε γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν τεθούν σε ισχύ. Σε περίπτωση που λάβετε ειδοποίηση περί εφαρμογής αλλαγών στη σύμβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λύσετε το συμβόλαιό σας. Κάθε τροποποίηση, μεταβολή ή αντικατάσταση θα δημοσιεύεται και στον Ιστότοπό μας. Μπορείτε να ακυρώσετε την παρούσα Σύμβαση εάν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την τροποποίηση, τη μεταβολή ή την αντικατάσταση, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στην εταιρεία μας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που σας ειδοποιήσαμε για τις σχετικές αλλαγές. Εάν δεν προχωρήσετε σε ακύρωση, η παρούσα Σύμβαση θα τροποποιηθεί μέσω αντικατάστασης από τους νέους ή τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα Σύμβαση συνιστά μια νομικά έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωση για εσάς και την εταιρεία μας, ενώ μέσω της παραγγελίας που υποβάλλετε για τον Εξοπλισμό και τις Υπηρεσίες, επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξουσία σύναψης της παρούσας Σύμβασης.

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόσουμε κάποιο σημείο της παρούσας Σύμβασης οποτεδήποτε, κάθε ενέργεια, παραχώρηση, εξαίρεση ή χρονικό διάστημα που σας επιτρέπουμε ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες προσφέρεται. Δεν επηρεάζει τα δικαιώματά μας στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης κατά κανέναν τρόπο.

Το αγγλικό δίκαιο είναι το ισχύον δίκαιο σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και συμφωνούμε αμφότεροι ότι τα αγγλικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

Κατά παρέκκλιση των όρων του άρθρου 17(γ) ως άνω, ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ και κατοικείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να κινήσετε νομική διαδικασία είτε ενώπιον των αγγλικών δικαστηρίων είτε ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατοικείτε.

Σε περίπτωση που μια ρήτρα ή προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης δεν έχει νομική ισχύ, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της Σύμβασης παραμένει ανεπηρέαστη. Ενδέχεται να αντικαταστήσουμε οποιαδήποτε ρήτρα ή προϋπόθεση που στερείται νομικής ισχύος με μία έγκυρη ρήτρα ή προϋπόθεση παρόμοιου περιεχομένου. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά και συγκεκριμένα ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία μας και προς όφελος αμφοτέρων και δεν προορίζεται να λειτουργήσει ούτε να εκτελεστεί προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης ισχύουν μεμονωμένα και από κοινού για όλα τα πρόσωπα τα οποία συμφωνούν στη λήψη των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

Κάθε αναφορά που εμπεριέχεται στην παρούσα Σύμβαση και αφορά μια νομοθετική διάταξη ερμηνεύεται, εκτός εάν υπάρχει ρητή διαφορετική πρόβλεψη, ως αναφορά στην εν λόγω διάταξη και τις τροποποιήσεις ή την επαναθέσπιση αυτής.

Στην παρούσα Σύμβαση, κάθε λέξη στον ενικό αριθμό περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα, εκτός εάν το περιεχόμενο απαιτεί το αντίθετο, ενώ οι λέξεις που αναφέρονται σε ένα φύλο περιλαμβάνουν και το έτερο φύλο.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην εταιρεία μας σε σχέση με το αντικείμενο αυτής και υπερισχύει όλων των λοιπών συμφωνιών ή δηλώσεων που έγιναν από εσάς ή από την εταιρεία μας, προφορικώς ή γραπτώς./li>

Με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης πρόβλεψης στις προσφορές ή τις προωθητικές ενέργειες που κάνουμε ή οποιασδήποτε άλλης ρητής συμφωνίας μεταξύ μας, έχετε το δικαίωμα να επωφεληθείτε μόνο από μία προωθητική προσφορά ή έκπτωση που ισχύει για τις Υπηρεσίες. Καμία διάταξη στην παρούσα ρήτρα δεν συνεπάγεται την ύπαρξη δικαιώματός σας σε σχέση με οποιαδήποτε προωθητική προσφορά ή έκπτωση.

Κάθε έγγραφο που αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ή προστίθεται στο μέλλον πρέπει να θεωρείται ως πλήρως ενσωματωμένο στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εταιρεία μας ενδέχεται κατά καιρούς να κάνει ειδικές προσφορές σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που οι όροι αυτών των ειδικών προσφορών έρχονται σε σύγκρουση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, τότε θα υπερισχύουν οι όροι της ειδικής προσφοράς.

Οι συμβαλλόμενοι της παρούσας Σύμβασης δεν έχουν την πρόθεση να καταστήσουν εκτελεστούς τους όρους της δυνάμει του Νόμου περί Συμβολαίων (Δικαιώματα Τρίτων) [Contracts (Rights of Third Parties) Act] του 1999 από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται προσωπικά με εσάς και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η εκχώρηση ή μεταβίβασή της από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Για εμπορικούς και λοιπούς επιχειρηματικούς λόγους, έχουμε το δικαίωμα να παραχωρήσουμε περαιτέρω και να εκχωρήσουμε την παρούσα Σύμβαση μαζί με τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης και εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Μπορείτε να μας αποστείλετε ειδοποιήσεις μέσω παράδοσης ή ταχυδρομικής αποστολής τους στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Επικοινωνία» του ιστότοπού μας, η οποία, κατά τη στιγμή σύναψης της παρούσας, είναι η εξής:- Bigblu Broadband Ireland Ltd, t/a Big Blu Broadband, Satellite House, 108 Churchill Road, Bicester, Oxon, OX26 4XD, United Kingdom ή όπως θα τροποποιείται ενίοτε στον ιστότοπό μας. Μπορείτε επίσης να μας αποστείλετε ειδοποιήσεις μέσω email στη διεύθυνση info@bigbluinternet.gr.

Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις μέσω παράδοσης, ταχυδρομικής αποστολής και φαξ ή email στη διεύθυνση και στον αριθμό τηλεφώνου (εάν υφίσταται) που αναφέρεται στην Παραγγελία ή στη διεύθυνση email που σας παρέχουμε σύμφωνα με το άρθρο 14(στ).

Κάθε πληροφορία που αφορά την παρούσα Σύμβαση και ενδέχεται να μεταβάλλεται κατά καιρούς θα αναφέρεται αναλυτικά στον Ιστότοπό μας. Εάν αυτή η διεύθυνση Ιστότοπου αλλάξει για οποιονδήποτε λόγο, θα σας ειδοποιούμε σχετικά με τη νέα διεύθυνση είτε μέσω προώθησης από τον αρχικό σύνδεσμο ιστού είτε μέσω άλλης απευθείας ειδοποίησης, όπως μέσω email.

Η εταιρεία μας ή εσείς μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία σας οποτεδήποτε παρέχοντας πρότερη γραπτή ειδοποίηση στον έτερο συμβαλλόμενο.

Εάν έχετε παράπονα για τις Υπηρεσίες ή τον Εξοπλισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στη διεύθυνση που ορίζεται στο άρθρο 18(α), μέσω email στο cs@bigblu.co.uk, μέσω της ενότητας «Επικοινωνία μαζί μας» στον Ιστότοπό μας ή τηλεφωνικώς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης παραπόνων, πατήστε εδώ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οι σύνδεσμοι στον Ιστότοπό μας ίσως να επιτρέπουν την έξοδό σας από τον Ιστότοπο. Ορισμένοι σύνδεσμοι στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να μη βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, και, επομένως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο στους ιστότοπους αυτούς. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο προς εξυπηρέτηση του πελάτη και αυτό δεν σημαίνει κατά οιονδήποτε τρόπο ότι στηρίζουμε το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των εν λόγω ιστοτόπων.

© Copyright 2021 Satellite Internet
Αγίου Αθανασίου 24  56224  Θεσσαλονίκη   info@mlmnet.gr
Τηλέφωνο: 2310757357 - 6977366300